Ρήσεις, Αποφθέγματα, Δηλώσεις / Quotes: Δρ. Ντέιβις Ριτς Ντιούι – Dr. Davis Rich Dewey #16

Η βασική ιδεά στην φιλοσοφία του παρσινόραχου (δολαρίου)…, είναι ότι η έκδοση του νομίσματος είναι μία λειτουργία της κυβέρνησης, ένα κυρίαρχο δικαίωμα το οποίο θα έπρεπε να μην εξουσιοδοτηθεί στις εταορείες.

Dr. Davis Rich Dewey, 1902, καθηγητής οικονομικών και στατιστικής


The underlying idea in the greenback philosophy…is that the issue of currency is a function of the government, a sovereign right which ought not to be delegated to corporations.

— Dr. Davis Rich Dewey, 1902, professor of economics and statistics

Ρήσεις, Αποφθέγματα, Δηλώσεις / Quotes: Τόμας Τζέφρεσον – Thomas Jefferson #1

Εάν ο Αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του, τότε πρώτα μέσω του πληθωρισμό και έπειτα μέσω του αποπληθωρισμό, οι τράπεζες και οι εταιρείες που θα αναπτυχθούν τριγύρω τους, θα αποστερήσουν από τους ανθρώπους όλη την περιουσία τους έως ότου τα παιδιά τους ξυπνήσουν άστεγα επάνω στην ήπειρο που κατέκτησαν οι Πατέρες τους… Πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα, είναι πολύ πιο επικίνδυνα για τις ελευθερίες μας από τους τακτικούς στρατούς… Η εξουσία έκδοσης χρήματος, πρέπει να αφαιρεθεί από τις τράπεζες και επαναποδοθεί στον λαό, στον οποίο ανήκει η δικαιοδοσία.

Thomas Jefferson


If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered…I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies… The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.

Thomas Jefferson