Νορβηγία: To NATO Θέτει Στράτευμα 50.000 Στην Μεγαλύτερη Στρατιωτική Άσκηση Από Την Εποχή Του Ψυχρού Πολέμου ~ Norway: NATO Sends 50,000 Troops To Largest Military Exercise Since Cold War…! (Videos + Photo)

US Marines are landing in Iceland and warplanes are flying overhead in Scandinavia, just days ahead of the kickoff of Trident Juncture. The annual exercise, focused on the Arctic Circle and Scandinavia, is set to be the largest operation since the Cold War.

Continue reading

Νορβηγοί Αριστεριστές Ουρλιάζουν Σαν Δαιμονισμένοι Έξω Από Το Γραφείο Της Υπουργού Ενσωμάτωσης ~ Norwegian Leftists Go Full Retard…! (Video)

Norwegian leftists scream at the office of Integration Minister Sylvi Listhaug, after she called them a bunch of whiners – which they had to prove. Oslo, Nov. 23, 2016.

Άρια Αισθητική – Aryan Aesthetics #167 (Photo)

Harald Damsleth_d05

Έργο του Harald Damsleth

Άρια Αισθητική – Aryan Aesthetics #96 (Photo)

Harald Damsleth_dams5

Έργο του Harald Damsleth

Θωρακισμένοι Μέσω Της Αλήθειας – Shielded By Truth…! (Video)

Ακούστε Ζωντανά Το Ράδιο Αζώβ — Інтернет-радіо Азов (Azov-FM) — Listen Live Radio Azov…! (Audio – Photos/Banners)

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ – LISTEN LIVE

Azov_QzrGSLmqX9k Azov_otwaTDapGL4

Vidkun Quisling: Kampen Mellem Arier Og Jødemakt…! (Photo)

Quisling

Kampen Mellem Arier Og Jødemakt
Vidkun Quisling

 Frankfurt, 28. mars 1941

Kilde: “Kampen mellelm arier og jødemakt. Vidkun Quislings tale i Frankfurt 28. mars 1941 om jødeproblemet,” Nasjonal Samlings Rikstrykkeri, Oslo 1941.

 

Continue reading

Άρια Αισθητική – Aryan Aesthetics #28 (Photo)

Harald Damsleth_d04

Έργο του Harald Damsleth

[26/05/2009]TV2 Tabloid, Συνέντευξη Με Τον Ιστορικό Ντέιβιντ Ίρβινγκ – TV2 Tabloid, Interview With Historian David Irving…! (Videos)


Vidkun Quisling – Den Nasjonale Regjering Har Overtatt Makten…! #2 (Photo)

NRK radio, 9. april 1940

Kilde: Ebbestad Hansen, Jan-Erik (red.): Norsk tro og tanke, bd 3. Oslo 2001, .s 34-35.

 

Norske kvinner og norske menn! 

Proklamasjon til det norske folk:

QuislingEtter at England har brutt Norges nøytralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand enn de vanlige intetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold, tilbød den tyske regjering den norske regjering sin fredelige hjelp ledsaget av en høytidelig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som svar på dette tilbud om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg den tyske hjelp med væbnet makt. Selv har regjeringen flyktet etter således lettsindig å ha satt landets og dets innbyggeres skjebne på spill.

Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Vi er de eneste som i kraft av forholdene og vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette og derved redde landet ut av den desperate situasjon som parti-politikerne har ført vårt folk opp i.

Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten, med Vidkun Quisling som regjeringssjef og utenriksminister, og med følgende andre medlemmer:

Professor Birger Meidell, kirke- og undervisningsminister.

Politisjef Jonas Lie, justisminister.

Dr. Gulbrand Lunde, sosialminister.

 

Direktør Albert V. Hagelin, handels- og forsyningsminister.

Arkitekt Tormod Hustad, landbruksminister

Professor R. Skancke, arbeidsminister.

Godseier Fredrik Prytz, finansminister.

Major R. Hvoslef, forsvarsminister.

Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge fritt og frelst gjennom denne svære krise.

Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nytteløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Enhver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn og i særdeleshet alle vårt lands offiserer i hær, marine, kystartilleri og luftvåben er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering. Enhver avvikelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. Forøvrig vil det bli gått rettferdig og hensynsfullt frem mot alle landsmenn.