Η Σφαγή Ενός Βίκινγκ: Το Έπος Του Βίντκουν Κουίσλινγκ ~ The Slaying Of A Viking: The Epic Of Vidkun Quisling…! (Photo)

In honour of the 130-th birthday of Vidkun Quisling

By Michael Walsh

[From the book Heroes of the Reich by Michael Walsh]

You will be my historical witness. The day will come when I will need it,” said the Norwegian Prime Minister Vidkun Quisling to his secretary, Franklin Knudsen. The national leader’s words were spoken with great solemnity as the two men sat in a room of Oslo’s Grand Hotel on the 18* April 1940. Nine days earlier their country had fallen to the forces of the Third Reich, victims of a conspiracy masterminded by England’s unelected leader Winston Churchill.

Continue reading

Αγγλία, Το Έθνος Κουίσλινγκ ~ England The Quisling Nation…! (Photos)

england-the-quisling-nation01

Never underestimate the power of propaganda or consider yourself immune to it.  Propaganda is persistent, powerful, and pervasive. The courage and integrity of Norwegian statesman Vidkun Quisling (1887 ~ 1945) sets him apart from all but a very few great men. Yet, his name is synonymous with base treachery and cowardice.

Continue reading

Vidkun Quisling: Kampen Mellem Arier Og Jødemakt…! (Photo)

Quisling

Kampen Mellem Arier Og Jødemakt
Vidkun Quisling

 Frankfurt, 28. mars 1941

Kilde: “Kampen mellelm arier og jødemakt. Vidkun Quislings tale i Frankfurt 28. mars 1941 om jødeproblemet,” Nasjonal Samlings Rikstrykkeri, Oslo 1941.

 

Continue reading

Vidkun Quisling – Den Nasjonale Regjering Har Overtatt Makten…! #2 (Photo)

NRK radio, 9. april 1940

Kilde: Ebbestad Hansen, Jan-Erik (red.): Norsk tro og tanke, bd 3. Oslo 2001, .s 34-35.

 

Norske kvinner og norske menn! 

Proklamasjon til det norske folk:

QuislingEtter at England har brutt Norges nøytralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand enn de vanlige intetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold, tilbød den tyske regjering den norske regjering sin fredelige hjelp ledsaget av en høytidelig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som svar på dette tilbud om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg den tyske hjelp med væbnet makt. Selv har regjeringen flyktet etter således lettsindig å ha satt landets og dets innbyggeres skjebne på spill.

Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Vi er de eneste som i kraft av forholdene og vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette og derved redde landet ut av den desperate situasjon som parti-politikerne har ført vårt folk opp i.

Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjering har overtatt regjeringsmakten, med Vidkun Quisling som regjeringssjef og utenriksminister, og med følgende andre medlemmer:

Professor Birger Meidell, kirke- og undervisningsminister.

Politisjef Jonas Lie, justisminister.

Dr. Gulbrand Lunde, sosialminister.

 

Direktør Albert V. Hagelin, handels- og forsyningsminister.

Arkitekt Tormod Hustad, landbruksminister

Professor R. Skancke, arbeidsminister.

Godseier Fredrik Prytz, finansminister.

Major R. Hvoslef, forsvarsminister.

Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon. Ved felles anstrengelser og alles godvilje skal vi berge Norge fritt og frelst gjennom denne svære krise.

Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nytteløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Enhver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn og i særdeleshet alle vårt lands offiserer i hær, marine, kystartilleri og luftvåben er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering. Enhver avvikelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. Forøvrig vil det bli gått rettferdig og hensynsfullt frem mot alle landsmenn.

Vidkun Quisling: Fedrelandets Fiender — Stortinget, 7. April 1932…! #1 (Photo)

Quisling

Vidkun Quisling: Fedrelandets Fiender — Stortinget, 7. April 1932

Stortinget, 7. april 1932
Kilde: Stortingstidende, 1932, s. 544-549.

Like før påske talte hr. Nygaardsvold fra dette sted hårdt og hånlig om en ung mann, som i landets tjeneste hadde fått sitt ene øie ødelagt av pøbelen. Iforgårs fant han det passende å omtale mig på en lignende måte i anledning av det overfall som jeg hadde vært utsatt for. Hr. Nygaardsvold har igjen å demonstrere, hvor kjekk han vilde vært i en lignende situasjon, og hvorledes han og hans nærmeste vilde føle det, hvis de blev utsatt for en lignende behandling. Hr. Nygaardsvold skal huske på at der er en nemesis i livet for den som handler urettferdig, selvom det er mot den han tror har urett.

Continue reading