Αντίχριστη Δήλωση — Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος: “Ενώ Μπορούμε Όλοι Νά Εκκλησιαζόμαστε, ΔΕΝ Μπορούμε Όμως Όλοι Νά Μεταλαμβάνουμε, Παρά Μόνον Οι Λειτουργοί Ιερείς… Η Κρατική Εντολή Είναι ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ Και ΌΧΙ Κάποιος Νόμος“…! (Video + Photos)

Οι οικουμενιστές σα να περίμεναν τον κορωδοϊό για να προσβάλουν την Θεία Κοινωνία.

Ο κορωδοϊός είναι ο τεχνητός επιταχυντής που κάποιοι δαίμονες ελπίζουν ότι θα ψηφιοποιήσει τον άνθρωπο (θα τον κάνει κάτι σαν ένα τερματικό ενός κεντρικού υπολογιστή) και θα τον παραδώσει στα χέρια του Αντιχρίστου. Επειδή κυριαρχεί ο φόβος, η αδιαφορία και η άγνοια, δυστυχώς ακόμα και μέσα στους υποτίθεται Ορθοδόξους, οι οικουμενιστές κάνουν σήμερα άλματα. Στην Μητρόπολη Αυστρίας θα μεταδίδουν την Θεία Κοινωνία με το τυπικό της «Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου», η οποία είναι εν πολλοίς άγνωστη και αμφίβολο αν υπήρξε ποτέ. (παρομοίως άγνωστη είναι και η «Θεία Λειτουργία του Αγίου Μάρκου» που «τέλεσε» ο Μητροπολίτης Πειραιώς ζωντανά στην τηλεόραση!!) Στην δε Μητρόπολη Γερμανίας οι πιστοί δεν θα κοινωνούν καν, μόνο οι ιερείς.
φαιη


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Αγαπητοί μου ΧριστιανοΙ Όρθόδοξοι τής Γερμανίας, Χριστός άνέστη!

Ή Α. Θ. Παναγιότης, ό Οίκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, άπαντώντας σέ έπίκαιρο έρώτημα γράφει τά έξής.

«Ή Έκκλησία του Χριστού, ύπακούοντας στήν προτροπή τοΰ Ίδρυτή της «άπόδοτε ουν τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τοΰ Θεού τω Θεώ» (Ματθ. κβ’, 21), άναγνώριζε άνέκαθεν τήν ύψηλή εύθύνη τού Κράτους νά διαχειρίζεται τά του οίκου του, διατηρούσε δέ και γιά τόν έαυτό της τό ίερό καί άπαράγραπτο δικαίωμα νά διαφυλάσσει άμετακίνητα όσα παρέλαβε, νά όργανώνει τήν έκκλησιαστική ζωή καί νά τελεί τά άγια μυστήρια σύμφωνα μέ τήν κανονική καί έκκλησιολογική της παράδοση και αύτοσυνειδησία.

Στό πνεύμα αύτό, ή Έκκλησία δέχθηκε πρός καιρόν τά περιοριστικά μέτρα, τά όποία έπιβλήθηκαν άπό τά έπι μέρους κράτη λόγω τής σοβούσης πανδημίας του νέου κορωνοϊοΰ COVID – 19.

Τό γεγονός όμως ότι ή Έκκλησία μας άποδέχθηκε τήν προσωρινή άπαγόρευση τής τελέσεως τών ίερών άκολουθιών στούς ναούς μέ τή συμμετοχή τών πιστών, δέν σημαίνει ότι μπορεί καί έπιθυμεϊ νά διαπραγματεύεται γιά τήν Όρθόδοξη εύσέβεια καί ίδίως γιά τό μυστήριο τών μυστηρίων τής ζωής της, τήν Θεία Εύχαριστία, καί γιά τόν τρόπο μεταδόσεώς της.

Ή Άγία τού Χριστού Μεγάλη Έκκλησία έμμένει άκλόνητα στήν θεόσδοτη Όρθόδοξη διδασκαλία γιά τήν Θεία Εύχαριστία».

Ό λόγος του Πατριάρχου μας είναι ξεκάθαρος και έκφράζει τήν αύτοσυνειδησία τής Όρθόδοξης Έκκλησίας καί όλων τών μελών της άπανταχου τής γής.

Παρ’ όλα αύτά, έν όψει του άνοίγματος τών ίερών ναών στήν γερμανική έπικράτεια, έκδόθηκαν Νομοθετικά Διατάγματα, τά όποία, έκτός τών ύπολοίπων μέτρων άσφαλείας πού αύτονοήτως ήδη υίοθετήσαμε, φθάνουν μέχρι του σημείου νά ρυθμίζουν καί τόν τρόπο τής Θείας Μεταλήψεως, νά άπαγορεύουν δηλαδή τήν Θεία Κοινωνία άπό τό άγιο Ποτήριο μέ τήν χρήση τής άγίας Λαβίδος.

‘Ως έκ τούτου, μέ βαθύ πόνο σάς ένημερώνω ότι, μέχρι τήν παύση τής ίσχύος τών άνωτέρω Νομοθετικών Διαταγμάτων, ένώ μπορούμε όλοι νά έκκλησιαζόμαστε, δέν μπορούμε όμως όλοι νά μεταλαμβάνουμε, παρά μόνον οί λειτουργοί ίερείς.

Έξυπακούεται ότι ίσχύουν στό άκέραιο καί μέχρι νεωτέρας άποφάσεως τά Μέτρα γιά τήν Άποφυγή Διαδόσεως τοΰ Κορωνοϊοϋ τής 30ής Απριλίου 2020, οί πρακτικές οδηγίες πρός τούς Πιστούς μας τής 1ης Μαίου 2020 καί τά συμπληρωματικά μέτρα γιά τήν αποφυγή διαδόσεως τοϋ Κορωνοϊοΰ τής 13ης Μαΐου 2020.

Ό άναγκαστικός άποκλεισμός τών πιστών μας άπό τήν Θεία Κοινωνία είναι τό πιό θλιβερό καί όδυνηρό μέτρο πού άναγκάστηκα ποτέ νά λάβω στήν σαραντάχρονη έκκλησιαστική διακονία μου ώς Μητροπολίτης Γερμανίας.

Προσεύχομαι θερμά στόν Κύριο τής δόξης νά άνακαλέσω τήν άπόφαση αύτή τό συντομώτερο δυνατό.

Μέ πατρική άγάπη
ο Γερμανίας ΑυγουστίνοςΗ κρατική εντολή, είναι ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ…, ακούστε στο 03:31.

Σχόλιο:

Ο  Γερμανίας Αυγουστίνος, το τερμάτισε!

Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά απ´όσο νομίζουμε… Αν η Εκκλησία δεν μπορεί να προσφέρει στον δοκιμαζόμενο ποίμνιο  τα στοιχειώδη που ζητά στην ταραγμένη εποχή που ζούμε και ταυτίζεται με τις επιταγές και τις εντολές που δίνει η νέα τάξη πραγμάτων με πρόσχημα την “πανδημία” (;) θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά απ´όσο νομίζουμε!

Οι ίδιοι οι εκπρόσωποι σε Μητροπόλεις της Ευρώπης Πατριαρχικοί… βάζουν την ταφόπετρα στην Πίστη. Μετά τις ταινίες απαγόρευσης μπροστά στις εικόνες, ο Γερμανίας  κήρυξε παύση της θείας Μετάληψης! Και το γνωστοποίησε με μια ψυχρή εγκύκλιο, παραλείποντας να το ερμηνεύσει και να το αιτιολογήσει θεολογικά και πνευματικά ,τον ακούσαμε βέβαια να ψιθυρίζει (στο ανωτέρω βίντεο) απίστευτα πράγματα φοβικά…

Το μεγάλο το πρόβλημα ξεκινά από τον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως , δεν είναι μόνο οι αλλοτριωμένοι ευνουχισμένοι διοικιτικα   Επίσκοποι που ενώ είναι ίσοι σύμφωνα με τις οικουμενικές συνόδους με τον κάθε Πατριάρχη, στην πράξη ζώντες ως (μαριονέτες – καρδινάλιοι και υποτελείς) αναγνωρίζοντας τον ως “Δεσπότη και αφέντη και πάπα της Ανατολής” αποφασίζουν αλά καρτ μόνοι τους; Δεν νομίζουμε! 
Και προφανώς έπεται συνέχεια…

Πηγή

Leave a Reply