Ευλογημένα Χριστούγεννα 2019: Ὁ Ὅμιλος Τῶν Πνευματικῶν–Κοινωφελῶν Φορέων, Σωματείου “Οἱ Φίλοι Τοῦ Τάματος Τοῦ Ἔθνους”, Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν Καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου “Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος” Καὶ Τοῦ Περιοδικοῦ “Φωτεινὴ Γραμμή”…! (Photo)

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019 – Ὁ Ὅμιλος τῶν πνευματικῶν – κοινωφελῶν φορέων μας, Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», εὔχεται ἐκ μέσης καρδίας σὲ ὅλα τὰ μέλη μας, φίλους και συνεργάτες μας καθὼς και στοὺς θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν μας…,

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ,

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΓΑΘΟΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΟΡΤΟΥ.

24.12.2019

Σὲ ὅσους συμβαίνει νὰ ἔχουν καὶ τὴν ὀνομαστική των ἑορτή ἤ κάποια πνευματικὴ ἐπέτειο, εὐχόμεθα ὡσταύτως ὑγεία, μακροζωία, καὶ πᾶν ἀγαθόν.

1.Ἔτσι φρονοῦμε ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ εὔχωνται ὅλοι οἱ ἐμπράκτως ἀκραιφεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ ὄχι «εὐλαβεῖς βλαμμένοι» κατὰ τὸν μέγιστον, ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξο ἑρμηνευτὴ τῶν Γραφῶν, Νικόλαον Σωτηρόπουλον.

Οὐδόλως ἐπιτρέπεται ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι – ὀρθοτομοῦντες τὸν λόγο τῆς ἀληθείας νὰ εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὅπως οἱ κοσμικοί: Χρόνια Πολλά.

Μόνον τὰ χαρούμενα, εὐλογημένα ἔτη πρέπει νὰ προσδοκοῦμε καὶ μὲ ἄκρα ταπείνωσιν καὶ συντριβὴ καρδίας νὰ παρακαλοῦμε τὸν μέγιστον δωρεοδότη Θεάνθρωπον νὰ μᾶς ἀξιώνῃ, νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμον, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός του, νὰ ἀξιωθῶμε νὰ κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμον καὶ νὰ ἀπέλθωμε ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες καὶ οὔτε μετὰ θάνατον νὰ ἀκούγεται τὸ ὄνομά μας.

2.Αὐτὸ ἐλέγαμε τὴν 9.7.2019 καὶ στὸ Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον, ὅταν συναντηθήκαμε εἰς τὶς αἴθουσες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρουσίᾳ τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς ΔΙΣ Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Θεοφίλου καὶ τοῦ πολιοῦ δικηγόρου – θεολόγου κ. Παντελεήμονος Κοναξή, Πρέσβεως Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Περαιτέρω τοῦ ἐτονίσαμε: «Ἐσεῖς Μακαριώτατε, θὰ δοξασθῆτε, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸν μετὰ τῶν προσκτισμάτων του.

3. Ἐὰν δὲ κάποιος εὐλογημένος Χριστιανὸς θελήσῃ νὰ κάνῃ κάποια δωρεά καὶ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του, θὰ θεωρηθῇ ὅτι θὰ εἶναι ὁ τὰ πάντα διαθέσας καὶ θὰ ἐκλαμβάνεται  ὡς ὁ «Κτήτωρ».

Ἐμεῖς δὲν ἔχομε οὐδεμία ἀντίρρησιν νὰ ἀναγορεύωνται οἱ ματαιοδόξως σκεπτόμενοι καὶ ἐνεργοῦντες συνάνθρωποί μας, ἀρκεῖ νὰ μὴ ἔχουν πατήσει ἐπὶ πτωμάτων καὶ νὰ μὴ προσφέρουν γῆ καὶ ὕδωρ εὶς ἀνθρωπάκια καὶ γίνωνται πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων δυνάμεων, ἀναγορεύοντας αὐτοὺς ὡς μεγίστους ἐθνικοὺς εὐεργέτας των.

4. Ὠ ἀδελφοί μας, ὁποίας ἐκπλήξεις θὰ δοῦμε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.

Πόσοι Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες θὰ κριθοῦν ἀπὸ ρακένδυτους εὐλαβεῖς μοναχούς, οἱ ὁποῖοι διάγουν τὸν βίον των ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ κλαίοντες καὶ ὀδυρόμενοι γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους καὶ τὶς ἁμαρτίες μας.

Πόσοι σοφοὶ καὶ διάσημοι Ἀκαδημαϊκοὶ θὰ κριθοῦν ἀπὸ ἀγράμματους χωριάτες, ποιμένες καὶ ἀγρότες.

Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν κατωρθώσει νὰ ἐκλέγωνται διάδοχοί των ἤ νὰ ἔχουν κληρικοὺς τῆς ἰδικῆς των παρατάξεως ποὺ νὰ ἀναφωνοῦν γιὰ τοὺς προκατόχους τῶν ἑδρῶν των: «…Τοῦ θεοφιλῶς καὶ θεαρέστως ποιμένοντος τὴν Ἐκκλησία…», ὅταν τὰ πάντα φανερὰ γενήσωνται, θὰ ἀκουσθῇ:  «…τοῦ δικτατορικῶς καὶ δεσποτικῶς ποιμένοντος τὴν Ἐκκλησία…».

5. Ἡ ἄκρα Ταπείνωσις, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας ποὺ ταπεινώνει τὸν ἑαυτόν του, θεωρῶν ἀδελφόν του ἀκόμη καὶ τὰ καταπεριφρονημένα ἄτομα καὶ τοὺς ἀποκαλεῖ «ἀδελφούς του», καὶ κατατάσσει τὸν ληστὴν στὸν Παράδεισο.

6. Θὰ ἀκούσουμε ἐν ἐκείνῃ τῆ φοβερᾳ ἡμέρᾳ τό: «…ἀποχωρεῖτε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν…»  (Ματθ, 7, 23).

Ὀφείλομε, λοιπόν, νὰ συμπαριστάμεθα σὲ ὅλους τοὺς κατατρεχόμενους καὶ διασυρόμενους εὐλαβεῖς μοναχούς, νὰ πληρώνουν τὰ δικαστικά των ἔξοδα καὶ νὰ μὴ φυλακισθοῦν.

Νὰ μὴ καταδικάζωνται γερόντισσες καὶ ἀδελφὲς μοναχὲς εἰς τὸ νὰ ἀπαγορεύεται εἰς αὐτὲς ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐπειδὴ δὲν ἐδέχοντο τρισάθλιες ἀπαιτήσεις τῶν Μητροπολιτῶν των.

Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φοβούμεθα τοὺς φονεύοντας τὸ σῶμα καὶ μὴ δυναμένους νὰ ἀποκτείνουν τὴν ψυχὴν, ἀλλὰ κυρίως ἐκείνους οἱ ὁποῖοι δολοφονοῦν τὴν ψυχή.

Εἶναι δὲ ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀνηθικότης τὰ 120 γερόντια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου, νὰ μὴ ἐπιτρέπεται νὰ παραλαμβάνουν οὔτε ἕνα φαρμακάκι ἀξίας οὔτε ἑνὸς Εὐρώ, ἤ πλυμένες φανέλες ἀποθανώντων συναθρώπων μας ἤ ἕνα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες καὶ νὰ παραδίδωνται νομίμως(;;;) στὴν «μαϊμοῦ» Ἐσφιγμενίτες, ἐπειδὴ ἔπαυσαν νὰ μνημονεύουν αὐτὸν ποὺ ἀποκαλεῖ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὡς «ξεβράκωτους», ἐπειδὴ ἐνεδύοντο τὴν ἐθνική των ἐνδυμασία, τὶς φουστανέλες, τονίζοντας ὅτι «μερικοί ,,ξεβράκωτοι,, διετάραξαν τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξιν(;;;) Μωμαμεθανῶν καὶ Ἑλλήνων!!!!…».

7.Τὸ πόσον ὑποφερτὴ ἦτο ἡ συμβίωσις μὲ τοὺς Μωαμεθανοὺς Τούρκους, τὸ διαπιστώνομε εἰς τὸν σύγχρονον σχιζοφρενῆ Χίτλερ, τὸν ὁμόαιμον μας Γενίτσαρο Ερντογάν ποὺ ἀπειλεῖ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα.

8. Ὁ Θεὸς νὰ συναιτήσῃ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς νὰ τὸν ἀνακαλέσουν στὴν τάξιν καὶ νὰ μὴ αἱματοκυλήσῃ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα.

9.Μήπως τὸν μικρὸ καὶ ἄσημο κράτος εἶναι ἡ Λιβύη, ποὺ οἱ παλαιοὶ ἐπίστευαν ὅτι ὁ Γ΄Παγκόσμιος Πόλεμος θὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ ἕνα μικρὸ ἄσημο κράτος;

Ἄς εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας καὶ νὰ ἀναφωνοῦμε «Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».

Πηγή

Leave a Reply