Ουδετερόθρησκη Χώρα = Αντίχριστη Χώρα…! (Photo)

Μέ ἐμφανῆ βιάση ἀποφάσισε ἡ Ἑλ­λη­νική(;) Βουλή, νά ἐγγραφεῖ στό Σύνταγμα ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά εἶναι πλέον οὐδετερόθρησκη χώρα. Γκρίζος καί θολός ὁ ὅρος, σκοπίμως ἴσως γιά νά ἐπιδέχεται ποικίλες ἑρμηνεῖες. Ὁπωσδήποτε ὅμως εἶναι ξεκά­θαρο ὅτι στό «οὐδετερόθρησκη» χωράει κάθε τι ἄλ­λο ἐκτός ἀπό Χρι­στό καί Ὀρθοδοξία. Δέν εἶναι φοβική οὔτε κἄν ὑποθετική αὐτή ἡ ἑρμηνεία. Τά παρά­δοξα πού συμβαίνουν στήν Ἑλλάδα εἶ­ναι κάτι παραπάνω ἀπό ἐπιβεβαίωση: 

Στή Μυτιλήνη, συνελήφθησαν 33 ἄτο­μα ἐπειδή θέλησαν νά στήσουν ἕναν σταυ­ρό σέ δημόσιο χῶρο. Πῶς δικαιολο­γήθηκαν οἱ ἀρχές; Προσβάλλονται, λέει, οἱ ἀλλόθρησκοι (βλ. http://www.kathimerini.gr). 

Στά Χανιά ἐντούτοις οἱ εἰσαγγελικές ἀρχές μέ ἀπόφασή τους (ἀ.π. 302/18), χα­ρακηρίζουν νόμιμο τόν σχεδιασμό πανθρη­σκειακῶν καί σατανιστικῶν συμβόλων σέ δημόσιους χώρους (βλ. http://www.nafpaktianews.gr.). Ἔτσι παρόλη τήν προκλη­τικότητά τους δέν πρόκειται νά ἀπα­λειφθοῦν ἀπό δη­μό­σια κτήρια τῶν Χα­νί­ων καί τῆς Κισ­σάμου τραγόμορφες θε­ό­τητες, δράκοι καί ταοϊστικά σύμβολα.

Μόνο οἱ ἀλλόθρησκοι ἔχουν εὐαισθησία καί προσβάλλονται ἤ μόνο οἱ ἀλλόθρη­σκοι ἔχουν δικαιώματα σέ μία οὐδετερό­θρησκη χώρα; Τότε ὅμως δέν πρόκει­ται γιά οὐδέτερη ἀλλά γιά ἀντίχριστη χώ­ρα. Ἐκεῖ στοχεύουν μᾶλλον οἱ 150 (+1 στό «καί πέντε») πού ψήφισαν τό συγκε­κριμένο ἄρθρο. Ὡστόσο, εἶναι πολύ λίγοι γιά νά ἀ­ποφασίζουν σέ ποιόν Θεό θά πι­στεύουν ἑκατομμύρια Ἕλληνες!

[Περιοδικό “Απολύτρωσις”]

Leave a Reply