Όταν Ένας Κομμουνιστής Έσφαξε Την Μάνα Που Τον Γέννησε. Η 3η Απριλίου 1947…! (Photos)

03/04/1947. Περί ώραν 00,30′ συμμορία Θωμοπούλου, ακαθορίστου δυνάμεως προερχομένη εκ Φθιώτιδος προσέβαλε ταυτοχρόνως την Ύποδιεύθυσιν Χωρ]κής Άλμυρού καί τους Σταθμούς Χωρ]κής Σούρας καί Πλατάνου.

Οι άνδρες της Χωρ/κής βοηθούμενοι καί υπό ομάδων ΜΑΥ ημύνθησαν μέχρι 04.00 ώρας, ηναγκάσαντες τους συμμορίτας εις υποχώρηση.

Εις Σούρπην έφονεύθησαν οί συμμορίτες Γεώργιος Τσάρας και Γεώργιος Χασάπης καί εις αγνώστου, ταυτότητος. 

Έκ των ημετέρων ετραυματίσθη ο άνευ θητείας Χωρ]λαξ Πράσας Αθανάσιος, ο αγροφύλαξ Μάμας καί μία γυνή, ενώ εφονεύθη τυχαίως εις ιδιώτης.
Ο συμμορίτης Κουτμάνης  ε φ ό ν ε υ σ ε   διά μαχαίρας την  μ η τ έ ρ α   του! 

Κατά την υποχώρησιν των εξ Άλμυρού οι συμμορίτες εφόνευσαν μίαν γυναίκα, πυρπόλησαν το οίκημα Τ. Τ. Τ. και δύο οικίας εθνικοφρόνων και απήγαγον πέντε εθνικόφρονας. 

Τήν ιδίαν ώραν ετέρα 50μελής έφιππος συμμορία επέδραμε κατά χωρίου Νεοχωράκη, αφήρεσε τρόφιμα και απήγαγε έξι εθνικόφρονας. 

Περί ώραν 20.00, 200μελής συμμορία υπό τους Μπαμπούρην. Μανιάτη 
ή Ρουμελιώτην καί Καρκαζίκη προσέβαλε την Υποδ]σιν Χωρ]κής Πλατάνου Ναυπακτίας. 

Η εξ οκτώ ανδρών δύναμις της Υποδ]σεως αμυνθείσα επί τρίωρον ηναγκάσθη να συμπτυχθή. 

Απώλειες συμμορίας έξ νεκροί .Ημετέρων νεκροί οι Χωροφύλακες Πετρόπουλος Παναγιώτης και Αθανασόπουλος Γεώργιος και ο ιδιώτης Κλέαρχος Σκούφης. Οι συμμορίτες ενέπρησαν το υλικό και το αρχείο της Υποδ]σεως και απήλθον εκ Πλατάνου την επομένη.

Περί ωραν 22.00, 50μελής συμμορία επετέθη διά βαρέως οπλισμού κατά του Σταθμοΰ Χωρ ]κής Βέργης Νιγρίτης αποκρουσθεΐσα μετά 2ωρον.
Την ιδία ώρα πολύμελής συμμορία επετέθη διά βαρέως οπλισμού χατά του Σταθμού Χωρ]κής Ορφανίου Ελευθερουπόλεως. 
Η εξ επτά άνδρών δύναμις τούτου ήναγκάσθη νά άποσυρθή εις τά υψώματα περιξ του Χωρίου. 

Οι συμμορίτες είσέβαλον εις τό χωρίον, έλεηλάτησαν καί ένέπρησαν τον Άστυνομικόν Σταθμόν καί άφήρεσαν τρόφιμα μαθητικών συσσιτίων καί άποθήκης επισιτισμού. 

Δύναμη του Επιτελείου της Υποδιευθυνεως Χωροφυλακής Αμφίκλειας καί του Σ. Χ.. Αμφίκλειας υπό τον ‘Τπομοίραρχον Πανουσάκη Άντώνιν, συνεπλάκη μετά Κ]Σ εις περιοχήν Δρυμαίας Λοκρίδος άνευ απωλειών εκατέρωθεν.

ΥΓ. Επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον το κλάμα των αριστερών για την Λευκή τρομοκτατία πρέπει να επισημάνω ότι οι εμπρησμοί των σπιτιών των εθνικοφρόνων από τους κατσαπλιάλδες επιδρομείς και οι απαγωγές άοπλων εθνικοφρόνων είναι κόκκινη τρομοκρατία.

Όλα τα γεγονότα της 3ης Απριλίου μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ.

Πηγή

DOWNLOADS: Τρύφων Χ. Παπαθανασίου – Η Μαύρη Βίβλος Των Εγκλημάτων Του ΕΑΜ…! #1.149 (PDF)

Leave a Reply