[20 Νοεμβρίου 1940] Απόσπασμα Απόρρητης Επιστολής Του Αδόλφου Χίτλερ Προς Τον Μουσολίνι…! (Photo)

Βιέννη, 20 Νοεμβρίου 1940

Ντούτσε ,

… Όταν σας εζήτησα να με δεχτήτε στην Φλωρεντία, εξεκίνησα με την ελπίδα ότι θα μπορούσα να σας εκθέσω τας απόψεις μου προ της ενάρξεως της συμπλοκής σας με την Ελλάδα, συμπλοκής που απειλείτο να ξεσπάση και για την οποίαν δεν είχα παρά αορίστους πληροφορίας.

Εσκόπευα πριν από όλα να σας πείσω να αναβάλλετε επ’ ολίγον την επιχείρησιν αυτήν, ίσως δια μια ευνοϊκωτέραν εποχήν και, εν πάση περιπτώσει, έως το πέρας των προεδρικών εκλογών εις τας Ηνωμένας Πολιτείας.

Εσκόπευα ιδιαιτέρως να σας πείσω περί της ανάγκης να μην αναλάβετε την επιχείρησιν αυτήν προτού επιτύχετε την αστραπιαίαν κατάληψιν της Κρήτης.

Επιθυμούσα να σας εκθέσω, εν όψει αυτού του τελευταίου εγχειρήματος, θετικάς προτάσεις δια την χρησιμοποίησιν μιας μεραρχίας αλεξιπτωτιστών και μιας μεραρχίας πεζικού αεραποβάσεως .

Η κατάστασις, όπως έχει εξελιχθή σήμερα, συνεπάγεται ψυχολογικάς και στρατιωτικάς συνεπείας άκρας σοβαρότητος και είναι επομένως απαραίτητον να τας εξετάσωμεν υπό άπλετο φως.

… Όσον αφορά τας στρατιωτικάς συνεπείας, αύται απέβησαν, Ντούτσε, σοβαραί εις το έπακρον.

Η Αγγλία θα έχη εις την διάθεσίν της ένα σχετικόν αριθμόν αεροπορικών βάσεων, αι οποίαι θα την φέρουν όχι μόνο πλησιέστερα στας πετρελαιοπηγάς του Πλοέστι, αλλά και εις άμεσον γειτνίασιν με όλη την Νότιο Ιταλία και ιδιαιτέρως με τους λιμένας επιβιβάσεως της Ιταλίας και Αλβανίας.

Δεν τολμώ ούτε καν να αναλογισθώ τας επιπτώσεις μιας τοιαύτης καταστάσεως.

[Μαρτυρίες 40-44, Πόλεμος-Κατοχή, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1988, σελ. 89]

Πηγή

Leave a Reply