Σκληρές Αλήθειες Για Το Όνομα Των Σκοπίων…! (Photo)

Μόνο σταθερότητα δὲν θα φέρει στὰ Βαλκάνια ἡ ἀναγνώριση (ἀπὸ ἐμᾶς!) ἑνὸς ἔθνους καὶ μιᾶς γλώσσας ποὺ δὲν ὑπάρχουν…

Ἀπὸ τὸν Σάββα Καλεντερίδη
[ἐφημ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 02.06.2018]

Ὅταν τὸ 1923 Ἕλληνες διπλωμάτες καὶ πολιτικοὶ ὑπέγραφαν τὴ Συμφωνία Ὑποχρεωτικῆς Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας, ἡ ὁποία ἐνσωματώθηκε στὴ Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἄφησαν «παραθυράκια» ἀνοιχτά, μὲ συνέπειες καταστροφικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Ἐνῶ ἦταν γνωστὸ ὅτι ἡ περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Θράκης συμπεριλαμβάνεται στὸν λεγόμενο «Ἐθνικὸ Ὅρκο» ποὺ ἔδωσαν οἱ βουλευτὲς τῆς ὀθωμανικῆς Βουλῆς στὴν τελευταία της συνεδρίαση στὴν Κωνσταντινούπολη, πρὶν ἀπὸ τὴ διάλυσή της καὶ τὴ συγκρότηση τῆς «Ἐθνοσυνέλευσης τοῦ Μεγάλου Τουρκικοῦ Ἔθνους» στὴν Ἄγκυρα, δέχτηκαν νὰ ἑξαιρεθοῦν τῆς ἀνταλλαγῆς οἱ μουσουλμάνοι τῆς Δ. Θράκης. Αὐτό, μάλιστα, ἔγινε ὕστερα ἀπὸ ἀπαίτηση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς γιὰ νὰ ἐξαιρεθοῦν τῆς Ἀνταλλαγῆς καὶ οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου, καὶ νὰ σωθεῖ ἔτσι καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Δηλαδή, δεχτήκαμε τὴν παραμονὴ μουσουλμάνων σὲ μία περιοχὴ ποὺ γειτνιάζει μὲ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα καὶ μπορεῖ σχετικὰ εὔκολα -ἂν τὸ ἐπιτρέψουν οἱ συνθῆκες- νὰ «ἐνσωματωθεῖ» στὴν Τουρκία, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ στὸν «Ἐθνικὸ Ὅρκο» ὑπάρχει ἄρθρο ποὺ λέει ὅτι «οἱ κάτοικοι τῆς Δυτικῆς Θράκης θὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ μέλλον τους μὲ τοπικὸ δημοψήφισμα».

Τὰ χρόνια πέρασαν καὶ ἀποδείχτηκε ὅτι ἐκείνη ἡ συμφωνία τελικὰ δὲν διασφάλισε τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα. Οἱ 100.000 μουσουλμάνοι τῆς Θράκης μετατράπηκαν σὲ «Τούρκους» καὶ ἀποτελοῦν μέρος τοῦ ἐθνικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Τουρκίας γιὰ ἐπέκταση πρὸς δυσμάς, ἐνῶ οἱ 150.000 Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἰμβρου καὶ τῆς Τενέδου ἐκδιώχθηκαν καὶ ἔμειναν δύο χιλιάδες γηρασμένες καὶ βασανισμένες ψυχές, ἕρμαιο καὶ παιχνιδάκι τῆς τουρκικῆς βαρβαρότητας. Αὐτὰ γίνονται, ὅταν ἀφήνεις παραθυράκια στὶς συμφωνίες.

Πᾶμε τώρα στὴ συμφωνία ποὺ τεκταίνεται καὶ εἶναι πιθανὸν νὰ ἔλθει πρὸς ἔγκριση στὴν Ἑλληνικὴ Βουλή. Πρὶν πᾶμε ὅμως στὴ συμφωνία, νὰ κάνουμε ὁρισμένες παραδοχές:

Μακεδονικό ἔθνος ὑπάρχει; Ὄχι, δὲν ὑπάρχει καὶ δὲν ἔχει καταγραφεῖ στὴν παγκόσμια Ἱστορία.

Μακεδονική γλῶσσα ὑπάρχει; Ὄχι, ὅπως ἔχουν γνωμοδοτήσει ὁ κ. Μπαμπινιώτης ἀλλὰ καὶ γλωσσολόγοι διεθνοῦς φήμης καὶ ἀποδοχῆς.

Σλαβομακεδονικό ἔθνος καὶ γλώσσα ὑπάρχουν; Ὄχι, εἶναι δημιούργημα τῆς Ἀριστερᾶς γιὰ νὰ «περιτυλίξουν» τὴν ἐθνικὴ ὑποχώρηση ποὺ προετοιμάζουν δεκαετίες τώρα.

Υπάρχουν τρεῖς Μακεδονίες; Ὄχι, αὐτὸ εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα ποὺ διαδίδεται, ὅτι δῆθεν μὲ τὴ Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου τοῦ 1913 ἡἙλλάδα πῆρε τὸ 50% τῆς Μακεδονίας, ἡ Σερβία τὸ 28%, ἡ Βουλγαρία τὸ 9% καὶ ἡ Ἀλβανία τὸ 1%. Ἔψαξα καὶ διάβασα τὴ Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου καὶ πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται κάτι τέτοιο. Εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμα.

Ἱστορικά ἡ Μακεδονία ἐκτεινόταν στὰ σημερινὰ Σκόπια καὶ στὴ Βουλγαρία; Ὄχι, καὶ ἀπόδειξη σὲ αὐτὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀρχαῖες μακεδονικὲς πόλεις, μὲ ἐξαίρεση τὴν ἀρχαία Ἡράκλεια, ποὺ βρίσκεται δίπλα στὸ Μοναστήρι.

Συνοψίζουμε: Μακεδονικὸ ἔθνος καὶ γλώσσα δὲν ὑπάρχουν, τρεῖς Μακεδονίες δὲν ὑπάρχουν, γεωγραφικὰ ἡ Μακεδονία δὲν ἐκτείνεται πέραν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων. Ἄρα, ἂν δεχτοῦμε αὐτὲς τὶς παραδοχές, καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ «μακεδονικὴ ταυτότητα καὶ γλώσσα», ποὺ δήλωσε ὁ Ζάεφ ὅτι ἔχει κατοχυρώσει στὴ συμφωνία ποὺ τεκταίνεται μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ἡ «κάποια Μακεδονία» μὲ τὴν ὁποία θὰ ὀνομαστεῖ αὐτὸ τὸ κράτος, μὲ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Ἑλλάδας, εἶναι ὅλα ἕνα τεχνητὸ κατασκεύασμα.

Κι ἂν τελικὰ ἡ συμφωνία αὐτὴ ἐπιτευχθεῖ καὶ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὰ Κοινοβούλια τῶν δύο χωρῶν, θὰ ὑπάρχει ἕνα κράτος ποὺ θὰ λέγεται «κάπως Μακεδονία» μὲ τὴ σφραγίδα καὶ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Ἑλλάδας, μέλος τῶν Η.Ε., τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ε.Ε. Καὶ θὰ ὑπάρχει καὶ μία περιφέρεια τῆς Ἑλλάδας ποὺ θὰ ὀνομάζεται κι αὐτὴ «Περιφέρεια Μακεδονίας». Τί πιστεύει ὁ ἀναγνώστης, ὅτι τὸ κράτος θὰ διεκδικήσει νὰ ἐνσωματώσει τὴν περιφέρεια ἢ τὸ ἀνάποδο; Γιατί ἡ λύση αὐτὴ μόνο σταθερότητα δὲν προοιωνίζεται γιὰ τὴν περιοχή!

Ἐδῶ λοιπὸν, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὰ κόμματα πρέπει νὰ μιλήσουν ἐπιτέλους τὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καὶ νὰ ἐξηγήσουν στοὺς Ἕλληνες πολίτες τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ ἄρα ἡ Ἑλλάδα ἀναγκάζεται νὰ ἀναγνωρίσει ἕνα ἔθνος καὶ μία γλῶσσα, ποὺ δὲν ὑπάρχουν, καὶ ἕνα κράτος μὲ ὄνομα, ποὺ δὲν δικαιοῦται, ἀφήνοντας ὄχι παράθυρο ἀλλὰ ὁλόκληρη πόρτα ὀρθάνοιχτη γιὰ διεκδίκηση τῆς μακεδονικῆς κληρονομιᾶς.

Καὶ μὴ μᾶς πεῖτε γιὰ τὸ «erga omnes», γιατί ὅλοι γνωρίζουν ὅτι προϊόντος τοῦ χρόνου θὰ ἐπικρατήσει τὸ «Μακεδονία» καὶ τὸ κράτος ποὺ θὰ ἀναγνωρίσουμε θὰ ἐνισχύει μέρα μὲ τὴ μέρα καὶ τὴν ἐθνικὴ μακεδονικὴ ταυτότητα καὶ τὶς διεκδικήσεις ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα.

Αὐτὴ εἶναι ἡ σκληρὴ ἀλήθεια, καὶ οἱ πολιτικοὶ καὶ τὰ κόμματα πρέπει νὰ τὴν ποῦν στοὺς πολίτες. Γιατί τὸ ψέμα καὶ ἡ ἀπάτη, πέραν τῶν ἄλλων, ἐξαγριώνουν τὸν κόσμο καὶ δίνουν τροφὴ σὲ κύκλους ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς χώρας. Προειδοποιοῦμε, τὸ Σκοπιανὸ καὶ ἡ συμφωνία-ἔκτρωμα θὰ ὁδηγήσουν τὴν Ἑλλάδα σὲ πολλαπλὴ ἀποσταθεροποίηση.

Πηγή

Leave a Reply