Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Υμνογραφικά – Β´ ΥΜΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΝ οὗ ἡ ἀκροστιχίς· “Νήφων Ἀλέξανδρός τε τῇ μεσιτρίᾳ”, ᾨδὴ δ´. Εἰσακήκοα Κύριε.…! #3 (Photo)

Ἐπακούσαις μου Δέσποινα, ἐν ἡμέρᾳ ταύτῃ τῇ πλήρει θλίψεως, ἀποστείλαις μοι βοήθειαν, καὶ ἐκ Βαβυλῶνος ἐξαγάγοις με.

Ξενιτεύοντα Πάναγνε, καὶ ξεναγωγοῦ σοφοῦ με δεόμενον, ξεναγώγησον ἡ τέξασα, τὸν ἐπιδημοῦντα πανταχοῦ Ἁγνή.

Ἄφρων ὢν κατεσκήνωσα, ὅπου αἱ σκηναὶ Ἰδουμαίων Πάναγνε, καὶ Μωὰβ καὶ οἱ Ἀγαρηνοί· σὺ δ᾿ ἐν τόπῳ χλόης με ἐπίστρεψον.

Leave a Reply