Ένα Θαύμα Για Το Τάμα – Ετήσια Γενική Τακτική Γενική Συνέλευση, Τετάρτη 14/6/2017, Ώρα 18:00, Στην Εταιρεία Φίλων Του Λαού Ευριπίδου 12, Αθήνα….! (Photo)

ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ…

9.6.2017

Διὰ ἀτομικῆς προσκλήσεως ἔχουμε ἐνημερώσει τὰ μέλη μας, τοῦ «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» καὶ ΤΟΥ «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ὅτι οἱ ἐτησίες Γενικὲς Συνελεύσεις μας θὰ λάβουν χώραν ὁριστικὰ τὴν Τετάρτην 21.6.2017 εἰς τὴν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα ἀρχίζοντας τὴν 18ην ὥρα.

Γιὰ αὐτὲς τὶς Συνελεύσεις εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ προσέλθουν ὅλοι,  καθ’ὅτι εἶναι μετ΄Ἀρχαιρεσιῶν.

Μάλιστα δε, ἐπειδὴ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν μετὰ τῶν ὡς ἄνω φορέων μας παραγκωνίζονται συστηματικά, ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, ἐπιβάλλεται νὰ παρευρεθοῦν ὅλα τὰ μέλη μας, νὰ συμπνευματισθῶμε καὶ νὰ συναγωνισθῶμε γιὰ ἄρσι τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων ποὺ μᾶς δημιουργοῦν ἀντίχριστες καὶ σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες πολεμοῦν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπὶ 188 ἔτη.

Ὅσοι εἶναι ἀσθενεῖς καὶ ἀδυνατοῦν πραγματικὰ νὰ προσέλθουν, ἄς προσευχηθοῦν  μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς των νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ὅλους μας καὶ νὰ παρακαλέσωμε τὸν Θεὸ νὰ κάνῃ κανένα θαῦμα, διότι μὲ τοὺς  διαβόλους ποὺ ἔχουμε μπλέξει, μόνον μὲ Θαῦμα θὰ δοῦμε τὸ Τάμα, διαφορετικὰ καὶ αὐτὸ τὸ τάμα θὰ παραμείνει σὰν ἕνα τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ὅλοι οἱ διάβολοι καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἔχουν συνασπισθῆ ἐναντίον μας, εἴτε κοσμικοὶ εἶναι αὐτοὶ εἴτε «…ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένην…».

Κατωτέρω δημοσιεύομε αὐτούσιες τὶς προσκλήσεις.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Βάσει τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας, καλοῦνται ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας εἰς τὴν

τὴν Τετάρτην 14.6.2017 καὶ ὥραν 18.00ην

εἰς τὴν ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα.

 

2. Εἰς περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἡ ἀπαιτουμένη ἀπαρτία, ὅπερ εἶναι καὶ τὸ πιθανότερον, ἡ ἐπαναληπτικὴ – τελικὴ Συνέλευσις θὰ λάβῃ χώραν

τὴν ἰδίαν ὥραν καὶ ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ χώρου.

3. Καλοῦνται, ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου νὰ παρευρεθοῦν.

Ἀναμένομεν νὰ ἀνταποκριθοῦν ὅλοι εἰς τὴν ἐν λόγῳ πρόσκλησιν, διὰ νὰ ἐντατικοποιήσωμεν τὰς προσπαθείας μας καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

α. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

β. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2016.

 

γ. Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2016.

 

δ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν χρῆσιν 2016.

 

ε. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2017.

 

στ. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2016.

 

ζ. Ἐκλογὴ Προεδρείου διὰ τὰς Ἀρχαιρεσίας.

 

η. Ἀρχαιρεσίαι διὰ τὸ 9 μελὲς Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ τὴν 3 μελῆ Ἐξελεγκτικὴν Ἐπιτροπήν.

 

5. Δικαίωμα ψήφου καὶ ὑποψηφιότητος ἔχουν οἱ ἐγγεγραμμένοι μέχρι 30.4.2017.

 

Καλοῦνται ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ θέσουν ὑποψηφιότητα, νὰ τὸ δηλώσουν μέχρι 2.6.2017.

 

6. Ἐὰν πιστεύουν οἱ φίλοι εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ μὴ δηλώσουν ἁπλῶς συμμετοχὴν καὶ ἐκλεγοῦν χωρὶς νὰ ἔχουν τὰς ἱκανότητας, ἦθος, εὐσυνειδησία, ἀγωνιστικότητα, μαχητικότητα καὶ «μεράκι». Πρέπει, ὄχι μόνον νὰ προσέρχωνται εἰς τὸ Δ.Σ., ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνεργοῦν – ἀγωνίζωνται διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ., διαφορετικῶς ἄθελα των θὰ ἐμποδίζουν τὰ μέγιστα εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ποθουμένου.

Μέχρι τώρα δυστυχῶς ἐλάχιστοι ἐπιδείκνυουν ἐνδιαφέρον καὶ τὰ βάρη ἔπιπτον ἐπὶ τῶν ὤμων 2 ἤ 3 προσώπων.

 

7.Αἱ εἰσπράξεις τῶν συνδρομῶν δὲν ἐπήρκουν οὔτε διὰ τὰ γραμματόσημα ἑνὸς μηνός.

Πρὸς τοῦτο ἐζητήθη τὸ ποσὸν τῆς ἐτησίας συνδρομῆς, ἤ νὰ ἀνέρχεται εἰς 20 Εὐρὼ ἐτησίως ἤ νὰ καταργηθῇ ἐντελῶς, ἐφ’ὅσον ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν μελῶν ἀδιαφορεῖ.

Καλεῖται τὸ κυρίαρχον σῶμα νὰ ἀποφανθῇ ἄν θὰ γίνῃ ἡ ἐτησία συνδρομὴ 20 Εὐρὼ ἤ θὰ καταργηθῆ. Μεταξὺ τῶν δεκάδων χιλιάδων Εὐρὼ, τὰ ὁποῖα ἐξωδεύομέν τινες τοῦ Προεδρείου μηνιαίως ἐκ τῶν θυλακίων μας, ἄς στερηθῶμεν καὶ ἑκατοντάδων τινῶν Εὐρὼ ἐτησίως, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἐκ τῆς ἐτησίας συνδρομῆς τῶν 5 Εὐρώ τῶν δυναμένων νὰ πληρώσουν.

Πηγή

Ἐὰν τελικῶς ψηφισθῇ ἡ αὔξησις τῆς συνδρομῆς εἰς 20 Ε, πρέπει ταυτοχρόνως νὰ ἀποφασισθῇ καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ὑποχρεώσεως πληρωμῆς ἐγγραφῆς/συνδρομῆς τῶν ἀποδεδειγμένως ἀδυνατούντων νὰ πληρώσουν.

 

8. Τὸ κυρίαρχον σῶμα ἐπίσης καλεῖται νὰ ἀποφασίσῃ ποία ἀποφασιστικὴ καὶ τελικὴ στρατηγικὴ πρέπει νὰ ἀκολουθήσωμεν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διότι δυστυχῶς, ὄχι μόνον οἱ κοσμικοὶ ἰθύνοντες, ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ κυρίως ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἐξακολουθοῦν νὰ  ἀδιαφοροῦν μὲ ἀτέρμονες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ οὐσιαστικὰ σαμποτάρουν.

 

9. Περιττότατον νὰ ἐπαναλάβωμεν ὅτι δι᾿ ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἐπιβάλλεται ἡ προσέλευσις ὅλων τῶν μελῶν, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, πρὶν ἀπέλθωμεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον.

 

 

Ἡ 25η Μαρτίου 2021 ἤγγικεν. Καὶ τὸ τελευταῖον κλάσμα δευτερολέπτου εἶναι ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατον.

Μὲ τὰς θερμοτέρας τῶν εὐχῶν μας.

 

Τὸ Δ.Σ.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

www.fotgrammi.gr

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

12.5.2017

Συμφώνως μὲ τὸ ἄρθ. 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας, καλοῦνται τὰ Μέλη τοῦ Συνδέσμου  μας

εἰς τὴν Ἐτησία Τακτικὴ Συνέλευσιν

τὴν Τετάρτη 14.6.2017 καὶ ὥρα 20.30

εἰς τὴν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα.

 

Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἀπαρτία, πού εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον,

ἡ Συνέλευσις  θὰ  γίνῃ  ὁριστικά τὴν                 21.6.2017

Τὴν ἰδίαν ὥραν καὶ εἰς τὸν ἴδιον χῶρον.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

 

2.    Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2016.

 

3.   Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2016.

 

4.   Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν χρῆσιν 2016.

 

5.  Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2017.

 

6.  Ἔκθεσις πεπραγμένων 2016.

 

7. Προτάσεις διὰ νὰ ἐπαναδραστηριοποιηθοῦμε :

α) Τὰ παλαιὰ μέλη ὀφείλουν νὰ διδάξουν διὰ τοῦ παραδείγματός των νὰ ἐπιστρατευθοῦν καὶ νέα μέλη, ἰδίως νέοι καὶ νέες, γιὰ νὰ δραστηριοποιούμεθα καὶ στὶς ὑλικὲς βοήθειες, οὕτως ὥστε νὰ δυνάμεθα νὰ ἀντικρούωμε μὲ ἀτράνταχτα στοιχεῖα τοὺς ἀνιστόρητους, ἡμιμαθεῖς, ἑξαπτέρυγα καὶ ἐξομῶτες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυναμέων, ποὺ ἀπὸ ἰδιοτελεία καὶ δαιμονισμὸ προσπαθοῦν παντοιοτρόπως νὰ μᾶς σαμποτάρουν στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀπορρίπτοντας αὐτὸ, ὡς ἄκαιρον λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς παντοειδοῦς πτωχείας εἰς τὴν πατρίδα μας.

β) Νὰ ἐξευρεθοῦν νέα μέλη στὸ Δ.Σ. ποὺ νὰ εἶναι δραστήρια καὶ νὰ συμμετέχουν στὶς δραστηριότητες συχνὰ καὶ ὄχι κομητοειδῶς.

γ) Νὰ ἀναπτύξουμε δημόσιες σχέσεις πρὸς πιθανοὺς χορηγούς.

δ) Νὰ βροῦμε τρόπους ἀξιοποίησεως ἀντικειμενικῶν ΜΜΕ εἰς ἀντιπερισπασμὸν ἰδιοτελῶν ΜΜΕ καὶ πληρωμένων κονδυλοφόρων.

8. Ἐκλογὴ Προεδρείου διὰ τὶς Ἀρχαιρεσίες.

9.  Ἀρχαιρεσίες γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ τὴν Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον

Πηγή

Leave a Reply