Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» Απὸ Το Απάνθρωπο Παιδομάζωμα Του Εγκληματικού ΚΚΕ…! (Photos)

7e6cf-81608509-ce9dceafcebacebfcf82-cea1cebfceb4ceafcf84cf83ceb1cf82-cea4cebf-ceb4cebcceb5cf8dcf84ceb5cf81cebf-cea0ceb1ceb9ceb4cebfcebcceac

Ὅταν τό ΚΚΕ κατεσκεύαζε Σλαυομακεδόνες ἀπό τά παιδιά τοῦ Παιδομαζώματος καί τούς Ὁμήρους πού πῆρε στό Παραπέτασμα.

Ἀπό τήν εἰσαγωγή τοῦ βιβλίου:

[…] Τό κείμενον πού ἀκολουθεῖ ἀνήκει στήν Εἰρήνη Δαμοπούλου.
Τήν ἱστορία της τήν ἐμαγνητοφώνησα ἀπό τό στόμα της, σέ μακρά συνάντηση πού εἴχαμε στό Μόντρεαλ, τήν 23η Ἰουλίου 2002. Ἐγώ προσέθεσαν μόνον κάποια ἱστορικά γεγονότητα, καί κάποιες δικές μου κρίσεις, ὅταν πίστευα ὅταν χρειάζετο, γιά νά κατανοήσῃ ὁ ἀναγνώστης καλλίτερα τά διαδραματιζόμενα στήν ἀφήγηση τῆς Εἰρήνης… […]

Ἀπό τό ὀπισθόφυλλον τοῦ βιβλίου:

«Ἡ ἄρνησις τῆς μητέρας μου νά παραδόσῃ ἐμέναν καί τόν μικρό ἀδελφό μου στό παιδομάζωμα, πού εἶχε ὀργανώση τό ΚΚΕ, κατέταξε τήν ἰδίαν στήν μαύρη «ἀντίδραση» κι ἔβαλε ὅλη μας τήν οἰκογένεια στό στόχαστρο τοῦ ΚΚΕ, γιά ἐκδίκηση. Πρῶτα πῆραν τήν μητέρα μου νά βοηθήσῃ τούς ἀντάρτες, μεταφέροντας ὑλικά στά βουνά, ὅπου συχνά τήν ἐβασάνιζαν καί σωματικά.
Ἐγώ μέ τόν ἀδελφό μου, μαζί μέ τούς ὑπολοίπους κατοίκους τοῦ χωριοῦ μας, διετάχθημεν νά ἐγκαταλείψουμε τά σπίτια μας καί ἀναγκασθήκαμε νά ζοῦμε σέ πρόχειρες καλῦβες, μέσα στό κοντινό δάσος…[…]»

Τό κατωτέρω ἀπόσπασμα, εἶναι ἀπό τήν ἱστορία τῆς Μακεδονοπούλας Εἰρήνης Δαμοπούλου, ὁμήρου τοῦ ΚΚΕ, μέ τόν ἀδελφό της Ἠλία καί τήν μητέρα της Ἐλπίδα, στήν Κοινότητα τοῦ ΚΚΕ στήν Φλωρίκα τῆς Ῥουμανίας, μέ ἐπί κεφαλῆς τό γνωστό στέλεχος τοῦ ΚΚΕ Κώστα Λουλέ (ἀπό τό βιβλίο μου «Ἡ φωνή τῆς Εἰρήνης»):

cf80ceb1ceb9ceb4cf89cebcceacceb6cf89cebcceb1-cebacebaceb5

«Τό ΚΚΕ Κατασκευάζει Σλαυομακεδόνες.

Στήν Κοινότητά μας στήν Φλωρίκα, ἀπεφασίσθη ἀπό τούς ὑπευθύνους τοῦ ΚΚΕ νά διαχωρισθοῦν ὅλοι οἱ ἔνοικοι τοῦ στρατοπέδου σέ Ἕλληνες καί Σλαυομακεδόνες. Ὁ διαχωρισμός αὐτός μεταξύ Ἑλλήνων καί Σλαυομακεδόνων, ἄρχισε ἀπό τό σχολεῖο. Πρωταγωνιστής στήν κατάταξη κάθε παιδιοῦ στήν μία ἢ τήν ἄλλην ὁμάδα, ἦταν ὁ δάσκαλος Κώστας Τριανταφυλλίδης ἀπό τό Καλοχώρι τῆς Καστοριᾶς.

Καίτοι εἶχε σπουδάση δάσκαλος στήν Ἑλλάδα, τώρα εἶχε μετατραπῆ σέ φανατικότατο κομμουνιστή, Σλαυομακεδόνα, καί διώκτη τῶν Ἑλλήνων. Ἐμένα μέ τόν ἀδελφό μου Ἠλία μᾶς ἔδιωξε ὁ ἴδιος προσωπικά ἀπό τό Ἑλληνικό σχολεῖο. Μᾶς εἶπε, ὅτι ἤμασταν Σλαυομακεδόνες καί ὄχι Ἕλληνες, ἀφοῦ καταγόμαστε ἀπό τόν Ἅγιο Δημήτριο, πού κατ’ αὐτόν ἦταν χωριό μόνον Σλαυομακεδόνων.

Ἐπειδή ἑγώ καί ὁ ἀδελφός μου ἀρνηθήκαμε νά δηλώσουμε Σλαυομακεδόνες καί νά παρακολουθήσουμε μαθήματα στήν Σλαυομακεδονική γλῶσσα, μᾶς ἔδιωξαν καί ἀπό τό Ῥουμανικό σχολεῖο γιά τρεῖς ἡμέρες. Αὐτή ἡ ἀποβολή μας ἀπό τό σχολεῖο, πρώτα-πρώτα δημιούργησε πρόόβλημα ἐπιβιώσεως, ἀφοῦ ἔτσι δέν δικαιούμεθα φαγητό ἀπό τό συσσίτιο τοῦ σχολείου. Ὅταν ἡ μητέρα μου παραπονέθηκε στήν Κοινότητα, ἐπειδή δέν μᾶς ἔδιναν φαγητό στό σχολεῖο, οἱ ὑπεύθυνοι τῆς εἶπαν ὅτι δέν μποροῦν νά κανουν κάτι κι ἐμεῖς ἔπρεπε νά σκεφθοῦμε τίς συνέπειες τῆς ἀρνήσεώς μας ὡς Σλαυομακεδόνες.

Τόε, ἡ μητέρα μου ξεκινᾶ καί πηγαίνει στό σχολεῖο νά παραπονεθῇ. Εὑρίσκει ἔναν ἀπό τούς δασκάλους, ἕναν κύριο Νίκο ἀπό τό Κιλκίς. Δυστυχῶς, δέν θυμᾶμαι τό ἐπίθετό του.

«-Σύντροφε Νῖκο, γιατί διώξατε τά παιδιά μου ἀπό τό ἑλληνικό σχολεῖο;

-Γιατί εἶστε Σλαυομακεδόνες ἀπό τόν Ἅγιο Δημήτριο! Τά παιδιά σου, πρέπει νά ἀλλάξουν σχολεῖο. Νά πᾶνε στό σχολεῖο τῶν Σλαυομακεδόνων.

-Σύντροφε Νίκο, κάνετε μεγάλο λάθος! Καί ἑγώ, καί τά παιδιά μου, εἴμαστε Ἕλληνες! Εἴμαστε ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου! Δέν ἔχουμε καμμία σχέση ἐμεῖς μέ τούς Σλαυομακεδόνες. Ἐπειδή ζούσαμε στόν Ἅγιο Δημήτριο δέν σημαίνει ὅτι εἴμαστε καί Σλαυομακεδόνες! Ὁ πατέρας μου ἦταν Ἕλλην παπάς καί πολέμησε τούς Κομιτατζῆδες γιά νά μείνῃ ἡ Μακεδονία ἑλληνική. Ἐσύ, συναγωνιστή, ἔχω ἀκούσει ὅτι κατάγεσαι ἀπό τόν Πόντο. Μέ τήν δική σας λογική, ἐσύ λοιπόν πρέπει νά εἶσαι Τοῦρκος!»

Οἱ ἔντονες διαμαρτυρίες τῆς μητέρας μου, φαίνεται ὅτι εἶχαν ἀποτέλεσμα. Ἐγώ καί ὁ ἀδελφός μου, ἐπανήλθαμε στό Ῥουμανικό σχολεῖο, καί σάν ἐθνικό μας μάθημα συνεχίσαμε νά κάνουμε Ἑλληνικά καί ὄχι Σλαυομακεδονικά.

Ἐκτός ἀπό ἐμᾶς τά παιδιά, οἱ Ἕλληνες κομμουνιστές στό στρατόπεδο τῆς Φλωρίκα διεχώρισαν καί τούς μεγάλους σέ Ἕλληνες καί Σλαυομακεδόνες. Δημιούργησαν μίαν Ἐπιτροπή, πού ἐπεσκέπτεο μέ τήν σειρά ὅλους τούς κατοίκους τοῦ στρατοπέδου γιά νά τούς κατατάξουν στήν μία ἢ τήν ἄλλην ὁμάδα. Φαίνεται ὅμως γιά ὅλους, ἢ τοὐλάχιστον τούς πιό πολλούς, ἡ ἀπόφασις αὐτή εἶχε ληφθῆ ἐκ τῶν προτέρων ἀπό τήν Ἐπιτροπή. Ἡ ἐπίσκεψις ἴσως εἶχε σκοπό, ἁπλῶς νά ἐνημερώσῃ τόν κάθε ἕναν γιά τήν κατάταξή του, ἢ νά τόν πείσῃ νά δεχθῇ τήν ἀπόφασή τους.

Γιά πολλούς, τό ἄκουσμα ὅτι ἀπό τήν μίαν ἡμέρα στήν ἄλλην ἐγίνονοντο Σλαυομακεδόνες, δημιουργοῦσε τρομεροό σόκ!

Μερικοί προέβαλαν ἀντιῤῥήσεις.

Ἄλλοι ὅμως, τό ἐδέχοντοαν χωρίς νά ποῦν κουβέντα.

Αὐτό βέβαια δέν πρέπει νά κάνῃ ἐντύπωση σήμερα. Νά ἀναλογισθῇ κάποιος, ὅτι ζούσαμε κάτω ἀπό συνθῆκες καταπιέσεως, καί ἀπολύτου ἐξαρτήσεως γιά τά πάντα, ἀπό τούς κομμουνιστές ὑπευθύνους τῆς Κοινότητος.

Ὅταν τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἦλθαν στό δωμάτιό μας νά κατατάξουν τήν μητέρα μου, βασικά τῆς ἀνεκοίνωσαν ὅτι εἶναι Σλαυομακεδόνισσα. Ἡ μητέρα μου ὅμως μέ τίποτα δέν ἐδέχετι τήν κατάταξή της ὡς Σλαυομακεδονίσση.

Ἐγώ καί ὁ ἀδελφός μου τήν παρακαλούσαμε κλαίγοντας νά μήν ἐκδηλώνεται σάν ἀντίθεη, διότι φοβόμασταν ὅτι θά μας τήν ἔπαιρναν καί πάλι μακρυά μας στην ἀπομόνωση. Αὐτή ὅμως, δέν μασοῦσε καθόλου τά λόγια της. Δέν ἔδειχνε τόν παραμικρό φόβο, καί μιλοῦσε μέ σκληρά λόγια κατά τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΚΚΕ τῆς Κοινότητος, γιά τό θέμα τῶν Σλαυομακεδόνων.

«Συναγωνίστρια Ἐλπίδα, εἶχα ἀκούση γιά ἐσέναν, ἀλλά ποτέ δέν σέ φανταζόμουν τόσο σκληρή», τῆς λέει ἕνας ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐπιτροπῆς, πού εἶχε ἔλθει στό δωμάτιό μας ἐκεῖνο τό βράδυ.

Μετά ἀπό τήν δική μας οἰκογένεια, τά μέλη αὐτῆς τῆς Ἐπιτροπῆς πῆγαν δίπλα, σέ μίαν γερόντισσα ὅμηρο καί αὐτήν τοῦ ΚΚΕ, ἀπό τήν Μακεδονία. Ἡ γερόντισσα, εἶχε εὑρεθῆ στήν Μακεδονία ὡς πρόσφυγας ἀπό τήν Μικρά Ἀσία, μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή.

Ἐγώ μέ τόν ἀδελφό μου κρυφακούγαμε πίσω ἀπό τήν πόρτα.

«Ἐσέναν γιαγιά πῶς νά σέ γράψουμε, Ἑλληνίδα ἢ Σλαυμακεδόνισσα;»

«Ἑλληνίδα, μωρέ παιδιά! Πῶς ἀλλοιῶς;
Ἀπό τό Ἀνατόλι ἔρχουμε ἡ δόλια! Τί δουλειά ἔχω ἐγώ μωρέ παιδιά μέ τούς Σλαυομακεδόνες;».»

Μπουγᾶς Ἰωάννης

εἰκόνα

Πηγή

Leave a Reply