Η Πύρινη Επιστολὴ Του π. Σάββα Λαυριώτη Προς Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο…! (Photo)

agio-oros-148

Ἐπιστολή Γέροντος Σάββα Λαυριώτη
πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον

Παναγιώτατε,

Ὡς πιστό τέκνο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, σεβόμενος τούς θεσμούς καί τήν τάξη τῆς Ἐκκλησίας καί θέλοντας νά παραμείνω Ὀρθόδοξος μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μου, σᾶς καταθέτω τά ἑξῆς:

Μέχρι τώρα ἀπευθυνόμασταν καθηκόντως εἰς τήν Ἱερά Κοινότητα καί στά Μοναστήρια, ὅπου ἀνήκουμε, διά νά δηλώσουμε τήν ἀντίθεσή μας μέ τά δικά σας οἰκουμενιστικά φρονήματα, τίς δηλώσεις σας καί τίς πράξεις σας.

Ἐξαντλήσαμε κάθε ἀνθρώπινη δυνατότητα μέσω γραμμάτων, ὁμιλιῶν καί παρεμβάσεων νά ἐπισημάνουμε τόν ὀλισθηρό δρόμο πού ἀκολουθεῖτε ἐσεῖς καί ἡ ἀδιαφόρως χειραγωγούμενη, ἀπό ἐσᾶς, μοναστηριακή διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρά καί τήν προσφάτως δημοσίευση τῶν πρακτικῶν τῆς Διπλῆς Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ 1979, ὅπου σύσσωμοι τότε οἱ Ἁγιορεῖτες ἀπορρίπτουν συλλήβδην τήν ὕπαρξη χάριτος στούς Παπικούς ἀπευθυνόμενοι πρός τό Πατριαρχεῖο1. Καταδείξαμε ἐξαντλητικά τόν ρόλο σας, ὡς πρωτεργάτη τῆς οἰκουμενιστικῆς ἀντίχριστης αἵρεσης. Ἀπειληθήκαμε, ἐκβιαστήκαμε καί ἐξοριστήκαμε, γιατί ἀντιστεκόμαστε στήν πνευματική χολέρα καί τόν ψυχικό θάνατο πού ἐμβάλλετε στό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, μέσω τῆς ἀντίθεης κακοδοξίας πού ἐπιμόνως ὑπηρετεῖτε .

Τό ἄηθες, ἀντιπατερικό καί ἀνίερο πνεῦμα πού διαπνέει ἐσᾶς καί τούς ἀνθρώπους τῆς αὐλῆς σας καί πού κορυφώθηκε μέ τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, δέν σᾶς ἐπιτρέπει οὔτε κἂν νά μᾶς περάσετε ἀπό Συνοδικό δικαστήριο, ὅπου θά διαφαινόταν τό πόσο ἀντιστρατεύεστε τόν Χριστό, τούς ἁγίους καί τήν Ὀρθόδοξη Παρακαταθήκη. Φοβᾶστε, Παναγιώτατε, ὅτι ἂν τό κάνατε, ὁ ὑπνωτισμένος λαός ἴσως ξυπνοῦσε καί σᾶς πετοῦσε στόν Βόσπορο, ὅπως ἔγινε καί μετά τήν Φερράρα-Φλωρεντία. Ὡς εὐστόχως τό διετύπωσε κάποτε ὁ μακαριστός πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδορώπουλος ἀπευθυνόμενος προσωπικῶς πρός τόν ἐγκωμιαζόμενον ἀπό ἐσᾶς σήμερον ἀλλά τεκμηριωμένως γνωστό μασόνο Πατριάρχη Ἀθηναγόρα2 καί συνετάχθησαν σέ αὐτό σήμερον ἀγωνιστές Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας: «Παναγιώτατε, μυριάκις προτιμότερον νά ἐκριζωθῆ ὁ ἱστορικός τῆς Κωνσταντινουπόλεως Θρόνος καί νά μεταφυτευθῆ εἰς ἔρημόν τινα νησίδα τοῦ πελάγους, ἀκόμη δέ καί νά καταποντισθῆ εἰς τά βάθη τοῦ Βοσπόρου, ἤ νά ἐπιχειρηθῆ ἔστω καί ἡ ἐλαχίστη παρέκκλισις ἀπό τῆς χρυσῆς τῶν Πατέρων γραμμῆς, ὁμοφώνως βοώντων: «Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τά τῆς Πίστεως».

Σύρετε τήν Ὀρθοδοξία στά ὑπόγεια τῶν ἀσεβῶν διαβουλιῶν πού πάντα τήν μισοῦσαν. Σχίζετε τήν Ἐκκλησία κατασκανδαλίζοντας τό Ὀρθόδοξο ποίμνιο. Μετατρέπετε τό Ἅγιο Ὄρος – διά τῆς τυφλῆς καί βίαιης ὑπακοῆς πού ἐπιβάλλετε – σέ νεκρό ὄστρακο ἀπό τό ὁποῖο ἔχει φύγει ὁ Μαργαρίτης.

Δέν γνωρίζετε, Παναγιώτατε, ὅτι ὅποιος σχίζει τήν Ἐκκλησία, δέν τόν ξεπλένει ἀπό αὐτήν τήν ἁμαρτία οὔτε τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου, ὡς λέγει ο Χρυσορρήμων Πατήρ, τοῦ ὁποίου τόν θρόνον κατέχετε; Περιμέναμε ἀπό ἐσᾶς, Παναγιώτατε, νά ὀρθοτομήσετε τόν λόγον τῆς ἀληθείας. Νά σταθεῖτε ἀντάξιος τοῦ ὑπουργήματός σας. Ἐσεῖς, ἀντί νά στηρίξετε τούς Ὀρθοδόξους στήν Πίστη μας, προτρέπετε τούς αἱρετικούς νά παραμείνουν στήν πλάνη τους, ὁδηγώντας ἔτσι τούς μέν στόν βόρβορο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τούς δέ στήν αἰώνια καταδίκη νά παραμένουν ἀφώτιστοι καί ἔτσι νά ὁδηγηθοῦν ἀπό τόν διάβολο στήν αἰώνια κόλαση. Ἀμφοτέρων τό αἷμα τῶν ψυχῶν αὐτῶν θά ζητηθεῖ ἀπό τά χέρια σας. Μετανοῆστε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, πρίν αὐτό γίνει ἀναπόφευκτα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Ὕστατη ἱκεσία σᾶς ἀπευθύνουμε, νά γίνετε Πατήρ τῆς Ὀρθοδοξίας καί ὄχι πατήρ τῶν ἐχθρῶν της. Ἀπολογηθεῖτε στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ἢ ἀπαρνηθεῖτε τίς «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» βλάσφημες κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θέσεις σας:

1. Ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοί σωτηρίας»3.

2. Ὅτι τό Κοράνιο (καί οἱ Γραφές τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μέ τήν Ἁγία Γραφή καί ἱερό ὅπως αὐτή4» καί ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι μποροῦν νά πᾶνε στόν παράδεισο χωρίς νά πιστεύουν στόν Χριστό5.

3. Ὅτι πολλές ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές6.

4. Ὅτι εἶναι «εὐλογημένη» ἡ Συναγωγή τῶν Ἑβραίων, πού ἀπεκήρυξε ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν σταυρωθείς Κύριος7.

5. Ὅτι ἡ βασική ἀρχή τῆς Μασονίας, δηλαδή ἡ ἄποψη ὅτι: «ἕκαστος νά λατρεύῃ τόν Ἕνα Θεόν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…». «Ὁ Θεός εὐαρεστεῖται εἰς τήν εἰρηνικήν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καί μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τόν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τήν πίστιν μεταξύ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν8», εἶναι ἀποδεκτή.

6. Ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες εἶναι: «Τείχη τοῦ αἴσχους9».

7. Ὅτι ἡ Ρωμαϊκή «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τά μυστήριά της ἔγκυρα10 καί ὁ Πάπας κανονικός Ἐπίσκοπος. Ὅτι ὁ Πάπας γιά ἐσᾶς εἶναι: «προφητικός ἀρχηγός ὄχι μόνο τῶν χριστιανῶν, ἀλλά καί ὅλου τοῦ κόσμου» καί «πρότυπον» καί «ἀδαπάνητος θησαυρός καί ὁδοδείκτης11».

8. Ὅτι οἱ συλλειτουργίες καί συμπροσευχές μέ τούς αἱρετικούς εἶναι «ἀγάπη». Κάτι πού, ὄχι μόνο δέν δίδαξε ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλά ἔπραξε τό ἀντίθετο μέ στρατιές μαρτύρων.

9. Ὅτι οἱ καταδικασμένοι, ἀπό τήν Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, Μονοφυσίτες εἶναι «Ὀρθόδοξοι».

10. Ὅτι οἱ χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν εἶναι ἔγκυρες.12

11. Ὅτι ἡ Οὐνία εἶναι ἀποδεκτή.

12. Ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μία, ἀνάμεσα στίς 348 «ἐκκλησίες» – μέλη τοῦ Π.Σ.Ε – οἱ ὁποῖες διευθύνονται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.13

13. Ὅτι: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τήν διάσπασιν (τό Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καί εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ!!!14

Ἀπό ἐσᾶς περιμένουμε:

1) Νά καταδικάσετε τόν Οἰκουμενισμό, ὡς τήν χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν αἰώνων.

2) Νά καταδικάσετε τό Π.Σ.Ε.

3) Νά καταδικάστε διά μίαν ἀκόμη φορά τόν παπισμό.

4) Νά διορθώσετε τό ἐκκλησιαστικό ἔγκλημα τοῦ ἡμερολογίου πού διέπραξε ὁ καθηρημένος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος Μ. Μεταξάκης καταφέροντας ἀδυσώπητο πλῆγμα στήν Ἐκκλησία.

5) Νά παύσουν τά σχίσματα πού δημιουργήθηκαν τό 1924.

6) Νά καταδικάσετε τίς ἠλεκτρονικές κάρτες μέ τόν δυσώνυμο ἀριθμό 666.

7) Νά διακηρύξετε τήν ἐπίσημη διαχρονική θέση τῆς Ἐκκλησίας μας: Μόνο στήν Ὀρθόδοξη Πίστη ὑπάρχει τό πλήρωμα τῆς Χάριτος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐμεῖς εἴμαστε ἕτοιμοι νά σᾶς φιλήσουμε καί τά πόδια καί νά σᾶς ἀγκαλιάσουμε ἂν ὀρθοτομήσετε τόν λόγον τῆς ἀληθείας καί νά εἴμαστε στό πλευρό σας σέ ὁτιδήποτε μᾶς χρειαστεῖτε. Ἂν ὅμως παραμείνετε στά Οἰκουμενιστικά σας σχέδια, τότε καθηκόντως, ἑπόμενοι τῶν ἁγίων Πατέρων καί ἐφαρμόζοντας τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, θά συνεχίσουμε τήν διακοπή μνημοσύνου.

Μετά σεβασμοῦ καί ἀληθείας
Γέρων Σάββας

 

Σημειώσεις:
1. «Ὀρθ. Τύπος» φ. 2130/09.09.2016.
2. «Ὀρθ. Τύπος» φ. 2125/15.07.2016, ὅπου δημοσιεύθηκε ἡ ἀπόδειξη πληρωμῆς στή μασονική στοά.
3. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 603, σελ. 15 καί «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 1994 . «Ἐπίσκεψις» 511/30-11-1994 καί Ὀρθόδοξος Τύπος» 11-9-2009, «Ἀδέσμευτος Τύπος» (Μήτση) 21/9/2004, «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀριθ. 523, σ. 12, Γενεύη 1995.
4. Ἀντιφώνηση πρός τόν πρόεδρο τοῦ Ἰράν Mohamend Khatami στίς 13-1-2002. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 606, σ. 2 . «Ὀρθ. Τύπος», 15/3/2002.
5.«ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 563, σ. 21.5. ww.romfea.gr/index.php?option =com_ content&task=view&id=3117&Itemid=2, Ἐκκλ. Πρακτορεῖο Εἰδήσεων http://www.amen.gr20/1/2013.
6. «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», 21/9/2003.
7. Νέα Ὑόρκη, 28η Ὀκτ. 2009. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παραλαμβάνει τό βραβεῖο «Μακκαβαίων», μέ τό ὁποῖο τόν «τίμησε» ἡ Ἑβραϊκή Συναγωγή τῆς πόλης.
8. Ὁμιλία στό Μπαχρέϊν, στίς 25−9−2000. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 588, σελ. 16 καί ἀπό μήνυμα πού ἔστειλε στούς Μουσουλμάνους ὅλου τοῦ κόσμου μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου. Ρεπορτάζ τοῦ Νίκου Παπαδημητρίου στό “Flash” στίς 16.12.2001.
9. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 423, 15/7/1989, σ, 6-7.
10. Πορίσματα Διορθόδοξου Συνεδρίου γιά τόν Οἰκουμενισμό, Θεσσαλονίκη 2004, περ. «Θεοδρομία», τεῦχ. 4ο.
11. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 647, σελ. 2-3 30/4/2005. «Καθολική» 22/7/2003, ἐπίσημη ἐφημερίδα τῶν ΡΚαθολικῶν στήν Ἑλλάδα.
12. Στεφανίδου Β., Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, σ. 711.
13. «Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς 60ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.», Θεοδρομία 1 (Ἰαν.–Μάρτιος 2008) σ. 145.
14. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» 15-6-1989, «Ἐκκλ. Ἀλήθεια» 16.12.1998 καί ἐφημερίδα «Νέοι Ἄνθρωποι» 26-2-1999.

Leave a Reply