Ο Μοναδικός Ηγέτης: Γιατί Ο Ιωάννης Καποδίστριας Αποτελεί Το Πρότυπο Ηγέτη Που Ζητούσε Ο Άγιος Παΐσιος Για Τους Έλληνες…! (Photo)

Ioannis_Kapodistrias

Άγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη προβολῆς ἑνός ἰδανικοῦ προτύπου πρός μίμηση γιά τούς πολιτικούς ἡγέτες, ἀλλά καί γιά ὑποβοήθηση τοῦ λαοῦ νά ἀποκτήση ὀρθά πολιτικά κριτήρια στήν ἐπιλογή τῶν κυβερνητῶν τοῦ Ἔθνους μας». 

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τοῦ ἀνεξαρτήτου ἑλληνικοῦ κράτους, Ἰωάννης Καποδίστριας, παραμένει μέχρι σήμερα, μεταξύ ὅλων ὅσοι κυβέρνησαν, μοναδικός, διότι:

Εἶχε βαθειά καί συνειδητή πίστη στόν Θεό καί ἐκπλήρωνε ἀνελλιπῶς τά θρησκευτικά του καθήκοντα.

Ὑπῆρξε ἀκατάκριτος καί ἄμεμπτος στήν προσωπική του ζωή, γι’ αὐτό ἀποκαλεῖται «ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς».

Εἶχε σπάνιες ἡγετικές καί ὀργανωτικές ἱκανότητες καί ὑπῆρξε διπλωματική ἰδιοφυΐα.

Δέν ὑπερηφανεύθηκε, δέν ἀλαζονεύθηκε, δέν ἀλλοιώθηκε ἀπό τίς δόξες, τίς τιμές καί τά πλούτη, ὅταν μεσουρανοῦσε τό «ἄστρο» του στό εὐρωπαϊκό στερέωμα τῆς διπλωματίας καί ὡς ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας ρύθμιζε τίς τύχες τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν.

Θυσίασε ὅλα αὐτά γιά τήν ἀγάπη του πρός τήν Ἑλλάδα, ἀκόμη καί τήν οἰκογενειακή του ζωή. Δέν νυμφεύθηκε, γιά νά βοηθήσει καλύτερα τή δοκιμαζόμενη πατρίδα.

Δέν ἀπολάμβανε τίς ἀνέσεις καί τίς ἀπολαβές τοῦ ἀξιώματός του· ἔζησε ὡς ἀκτήμων ἀσκητής, διαθέτοντας τά χρήματά του γιά τόν ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας.

Δέν δέχθηκε τόν μισθό τοῦ κυβερνήτου· ἀντιθέτως, προσέφερε καί ἀπό τήν πατρική του περιουσία.

Δέν ἦλθε ὡς κυβερνήτης γιά νά τιμηθεῖ καί νά διακονηθεῖ, ἀλλά νά διακονήσει καί νά ἀνορθώσει τήν ἐρειπωμένη πατρίδα.

Εἶναι ὁ μόνος πού σεβάσθηκε καί προσπάθησε νά προστατεύσει τήν Ἐκκλησία νά παραμείνει ἐλεύθερη χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, διότι ὡς πιστό τέκνο της τήν πονοῦσε καί τήν ἀγαποῦσε.

Ὁ μόνος πού πολέμησε τή μασονία ἐπισήμως.

Ὁ μόνος πού προσπάθησε νά συνδέσει τό νεοπαγές ἐλεύθερο κρατίδιο μέ τή ρωμαίικη παράδοση καί νά τό προφυλάξει ἀπό τίς ἐπεμβάσεις τῶν ξένων δυνάμεων.

Ὁ μόνος πού προσπάθησε τήν παιδεία, τόν στρατό, τήν οἰκογενειακή ζωή νά τά στηρίξει σέ χριστιανικά θεμέλια.

Ὁ μόνος πού προσπάθησε νά ἑνώσει καί νά ἀξιοποιήσει γιά τό καλό τῆς πατρίδος ὅλες τίς ἀντιμαχόμενες παρατάξεις.

Ὁ μοναδικός πού εἶχε συνείδηση τοῦ καθήκοντός του ὡς θυσίας. Ἑκουσίως ἀνέλαβε τόν Σταυρό καί θυσιάστηκε γιά τήν πατρίδα. Ἔδωσε καί τή ζωή του, ἀφοῦ πρῶτα θυσίασε γι’ αὐτήν τά πάντα.

Ἄραγε, ἂν σήμερα ὁ Θεός μᾶς ἔστελνε ἕναν νέο Καποδίστρια γιά νά μᾶς βγάλει ἀπό τή δυσκολία, οἱ Ἕλληνες θά τόν ἀναγνώριζαν; Θά τόν δέχονταν; Θά τόν ἄκουγαν;

Ἢ μήπως θά συνεχίσουν νά ἀναζητοῦν ψευτοσωτῆρες, λαοπλάνους, διεφθαρμένους πολιτικούς καί φθορεῖς τῆς πατρίδος;

[Περιοδικό  Ε.ΡΩ. Τεύχος 18]

Πηγή

Leave a Reply