Καθηγητής Δημήτριος Τσελεγγίδης: Θλιβερές Και Ανεξήγητες Δογματικώς Και Εκκλησιολογικώς Θέσεις…! (Photo)

Τσελεγγίδης4

Δημήτριος Τσελεγγίδης (καθηγητής Δογματικῆς)

«Ὡς δογματολόγος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἔχω τήν βαθύτατη πεποίθηση, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησιολογική αἵρεση, ἀλλά καί ἡ ἐπικινδυνότερη πολυαίρεση, πού ἐμφανίστηκε ποτέ στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο, γιατί ὁ Οἰκουμενισμός, ἐξαιτίας τοῦ συγκρητιστικοῦ χαρακτῆρα του, συνιστᾶ τήν πιό δόλια ἀμφισβήτηση τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τήν πιό σοβαρή νόθευσή της. Ἀμβλύνει σέ ἀπαράδεκτο βαθμό τήν δογματική συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καί δημιουργεῖ σύγχυση γύρω ἀπό τήν ταυτότητα τῆς Πίστεώς μας. Κενώνει πονηρά τήν ἀκεραιότητα τῆς σώζουσας Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας – πρᾶγμα πού ἔχει ὀλέθριες σωτηριολογικές συνέπειες – μέ τό νά θεωρεῖ ὅλες τίς θρησκευτικές πίστεις νόμιμες σωτηριολογικῶς, ὅταν ὑποστηρίζει, ὅτι ὅλες οἱ ἑτερόδοξες καί ἑτερόθρησκες πίστεις εἶναι ὁδοί, πού ὁδηγοῦν στήν ἴδια σωτηρία» (ἐδῶ).

Σχόλιο:

    Ὁ κ. Τσελεγγίδης, διδάσκει,  αἰτιολογεῖ θεολογικά  καί  ΟΜΟΛΟΓΕΙ  τό ἑξῆς βαρυσήμαντο: Ὅτι ἔχει

«τήν βαθύτατη πεποίθηση, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἐκκλησιολογική αἵρεση, ἀλλά καί ἡ ἐπικινδυνότερη πολυαίρεση, πού ἐμφανίστηκε ποτέ στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας»!

  Αὐτή ἡ φρικτή  ΟΜΟΛΟΓΙΑ  δέν τόν ἐμποδίζει νά  προπαγανδίζει ἀνερυθρίαστα – ἀνά τις Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες πού ἐπισκέπτεται ὡς ὁμιλητής –  τήν κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς τῆς «μεγαλύτερης καί ἐπικινδυνότερης πολυαίρεσης»!!!  Ἀνεξήγητα θεολογικῶς πράγματα!

    Κι ὅμως γνωρίζει ὅτι στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί ἀπομακρύνονταν ἀπό τούς αἱρετικούς καί «ἐπί ὑποψίας αἱρέσεως»! Πόσο μᾶλλον σέ πραγματικές, ἔστω καί μικρές αἱρέσεις! Πόσο μᾶλλον σέ μεγαλύτερες αἱρέσεις!! Πόσο μᾶλλον περισσότερο στίς μεγάλες αἱρέσεις!!! Καί, βέβαια, πόσο ἀκόμα περισσότερο στήν «μεγαλύτερη ἐκκλησιολογική αἵρεση» ὅλων τῶν ἐποχῶν (κατά Τσελεγγίδη)· τήν ἐσχατολογική αἵρεση, τήν τελευταία αἵρεση τῆς ἱστορίας, πού δέν θά καταδικαστεῖ ἀπό Σύνοδο, κατά τόν π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο καί τόν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ!!!!

     Δηλαδή, ὁ κ. Τσελεγγίδης, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης (καί ἡ παρέα τους) ἔχουν ἐγκλωβίσει μέ τήν διδασκαλία τους χιλιάδες πιστούς στήν κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς «ἄχρι τοῦ καιροῦ» τοῦ Ἀντιχρίστου καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

     Καί ἐκτιμῶ ὅτι τό κάνουν αὐτό, παρότι πλέον ἔχουν «καταλάβει» τό λάθος τους, ἀλλ’ ἡ δειλία καί ὁ ἐγωϊσμός (πού μᾶς διδάσκουν νά πολεμᾶμε) δέν τούς ἀφήνει νά τό παραδεχτοῦν δημόσια ἐν μετανοίᾳ (μετάνοια πού μᾶς διδάσκουν νά ἔχουμε), γιά νά γίνει «χαρά ἐν οὐρανῷ» καί νά βοηθήσουν χιλιάδες πιστούς νά ἀπεγκλωβιστοῦν ἀπό τήν ΚΑΚΟΔΟΞΗ θεωρία πού διά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ ἐπισκοποκεντρισμοῦ ἐπεκράτησε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: τήν «ἐς ἀεί» κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς! Θεωροῦν ὅσους ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τούς αἱρετικούς (ἀκολουθοῦντες τούς Ἁγίους Πατέρες) ὡς ἐκτός Ἐκκλησίας, καταδικάζουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τούς αἱρετικούς ὡς σχίσμα, ἐνῶ τήν παραμονή καί κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν, θεωροῦν ὡς σωτηρία!

Πηγή

Leave a Reply