Ὠφέλιμα Ρητὰ Τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου…! (Photo)

Geron-Porfyrios-Kafsokalyvitis

• Ὅταν ἡ ψυχή  εἶναι ταραγμένη, θολώνει τό λογικό καί δέ βλέπει καθαρά. Μόνο, ὅταν ἡ ψυχή εἶναι ἤρεμη, φωτίζει τό λογικό, γιά νά βλέπει καθαρά τήν αἰτία κάθε πράγματος.

• Ἡ ψυχή, εἶναι πολύ βαθιά καί μόνο ὁ Θεός τή γνωρίζει.
 
• Γιατί νά κυνηγᾶμε τά σκοτάδια; Νά, θά ἀνάψουμε το φῶς και τα σκοτάδια θά φύγουν μόνα τους. Θά ἀφήσουμε νά κατοικήσει σ᾿ ὅλη τήν ψυχή μας ὁ Χριστός καί τά δαιμόνια θα φύγουν μόνα τους.
 
• Ὅταν ἔρθει μέσα μας ὁ Χριστός, τότε ζοῦμε μόνο τό καλό, τήν ἀγάπη γιά ὅλο τόν κόσμο. Τό κακό, ἡ ἁμαρτία, τό μίσος ἐξαφανίζονται μόνα τους, δέν μποροῦν, δέν ἔχουν θέση, νά μείνουν.
 
• Νά μήν ἐνδιαφέρεσαι ἂν σέ ἀγαποῦν, ἀλλά ἂν ἐσύ ἀγαπᾶς τό Χριστό καί τούς ἀνθρώπους. Μόνο ἔτσι γεμίζει ἡ ψυχή.
 
• Στήν ψυχή, πού ὅλος ὁ χῶρος της εἶναι κατειλημμένος ἀπό τον Χριστό, δέν μπορεῖ νά μπεῖ καί νά κατοικήσει ὁ διάβολος, ὅσο κι ἂν προσπαθήσει, διότι δέν χωράει, δέν ὑπάρχει κενή θέση γι᾿ αὐτόν.
 
• Ὁ σκοπός μας δέν εἶναι νά καταδικάζουμε τό κακό, ἀλλά νά τό διορθώνουμε. Μέ τήν καταδίκη ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά χαθεῖ, μέ τήν κατανόηση καί βοήθεια θά σωθεῖ.
 
• Τό κακό ἀρχίζει ἀπό τις κακές σκέψεις. Ὅταν πικραίνεσαι καί ἀγανακτεῖς, ἔστω μόνο μέ τή σκέψη, χαλᾶς τήν πνευματική ἀτμόσφαιρα. Ἐμποδίζεις τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ἐνεργήσει καί ἐπιτρέπεις στό διάβολο νά μεγαλώσει τό κακό. Ἐσύ πάντοτε νά προσεύχεσαι, νά ἀγαπᾶς καί νά συγχωρεῖς, διώχνοντας ἀπό μέσα σου κάθε κακό λογισμό.
 
• Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ πρέπει ν᾿ ἀγαπήσει τόν Χριστό, κι ὅταν ἀγαπήσει τόν Χριστό, ἀπαλλάσσεται ἀπ᾿ τό διάβολο, ἀπό τήν κόλαση καί ἀπό τό θάνατο. 
 
• Νά προσεύχεσαι χωρίς ἀγωνία, ἤρεμα, μέ ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
 
• Δὲν πρέπει νὰ πολεμᾶτε τὰ παιδιά σας, ἀλλὰ τὸν σατανᾶ ποὺ πολεμᾶ τὰ παιδιά σας. Νὰ τοὺς λέτε λίγα λόγια καὶ νὰ κάνετε πολλὴ προσευχή.
 
• Ἡ προσευχή κάνει θαύματα. Δέν πρέπει ἡ μητέρα νά ἀρκεῖται στό αἰσθητό χάδι στό παιδί της, ἀλλά νά ἀσκεῖται στό πνευματικό χάδι τῆς προσευχῆς.
 
• Ἡ σωτηρία τοῦ παιδιοῦ σας περνάει μέσα ἀπό τόν ἐξαγιασμό τό δικό σας.
 
• Ὁ ἁγιασμός δέν εἶναι ἀκατόρθωτο πράγμα, εἶναι μάλιστα εὔκολος, φθάνει ἐσεῖς νά ἀποκτήσετε ταπείνωση καί ἀγάπη.
 
• Ἂν θέλεις μπορεῖς νά ἁγιάσεις καί μέσα στήν Ομόνοια.
 
• Νά παρακαλᾶς τόν Θεό νά συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες σου. Κι ὁ Θεός, ἐπειδή θά τον παρακαλᾶς πονεμένος καί ταπεινωμένος, θά σοῦ συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες σου καί θά σέ κάνει καλά καὶ στό σῶμα.
 
• Ὅταν προσεύχεσαι, νά ξεχνᾶς τήν σωματική σου ἀῤῥώστια, νά τήν ἀποδέχεσαι σάν κανόνα, σάν ἐπιτίμιο, γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν σου. Γιά τά παραπέρα μήν ἀνησυχεῖς, ἄφησέ τα στόν Θεό κι ὁ Θεός ξέρει τή δουλειά Του.
 
• Οἱ ἀσθένειες μᾶς βγάζουν σέ καλό, ὅταν τίς ὑπομένουμε ἀγόγγυστα, παρακαλώντας τόν Θεό νά μᾶς συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες καί δοξάζοντας τό ὄνομά Του.
 
• Η μεγάλη λύπη καί ἡ στενοχώρια δέν εἶναι ἀπό τον Θεό, εἶναι παγίδα τοῦ διαβόλου. 
 

• Νά γεμίσεις τήν ψυχή σου μέ Χριστό, μέ θεῖο ἔρωτα, μέ χαρά. Ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ θά σέ γιατρέψει.

 
 
• Ὁ Θεός φροντίζει ἀκόμη καί γιά τίς πιό μικρές λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας. Δέν ἀδιαφορεῖ γιά μᾶς, δέν εἴμαστε μόνοι στόν κόσμο.
 
• Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπάει πολύ, μᾶς ἔχει στό νοῦ Του κάθε στιγμή καί μᾶς προστατεύει. Πρέπει νά τό καταλάβουμε αὐτό καί νά μή φοβούμαστε τίποτε.
 
• Μόνο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, μόνο ἡ ἀληθινή ἀγάπη μας, πού θυσιάζεται μυστικά γιά τούς ἄλλους, μπορεῖ νά σώσει καί τούς ἄλλους καί μᾶς.
 
• Ἡ ἀγάπη χρειάζεται θυσίες. Νά θυσιάζουμε ταπεινά κάτι δικό μας, πού στήν πραγματικότητα εἶναι τοῦ Θεοῦ.
 
• Εὐτυχία μέσα στό γάμο ὑπάρχει, ἀλλά ἀπαιτεῖ μία προϋπόθεση: νά ἔχουν ἀποκτήσει οἱ σύζυγοι πνευματική περιουσία, ἀγαπώντας τόν Χριστό καί τηρώντας τίς ἐντολές Του. Ἔτσι, θά φτάσουν νά ἀγαπιοῦνται ἀληθινά μεταξύ τους καί νά εἶναι εὐτυχισμένοι.
 
• Εἶναι προτιμότερο νά ἀποτύχεις σάν λαϊκός, παρά σάν μοναχός.
 
• Ὁ ὀρθόδοξος ἀσκητισμός δέν εἶναι μόνο γιά τά μοναστήρια, ἀλλά καί γιά τόν κόσμο.
 
• Πολλοί λένε ὅτι ἡ χριστιανική ζωή εἶναι δυσάρεστη καί δύσκολη, ἐγώ λέω ὅτι εἶναι εὐχάριστη καί εὔκολη, ἀλλά ἀπαιτεῖ δυό προϋποθέσεις: ταπείνωση καί ἀγάπη. 
 
• Ἂν ἔρθει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅλοι καί ὅλα ἀλλάζουν, ἔλα ὅμως πού γιά νά ἔρθει, χρειάζεται πρῶτα νά ταπεινωθοῦμε!
 
• Μπορεῖ κάποιος νά μιλάει γιά τίς ἁμαρτίες του καί νά εἶναι ὑπερήφανος κι ἄλλος νά μιλάει γιά τίς ἀρετές του καί νά εἶναι ταπεινός.
 
• Νά εἴμαστε ταπεινοί, ἀλλά νά μήν ταπεινολογοῦμε. Ἡ ταπεινολογία, εἶναι παγίδα τοῦ διαβόλου, πού φέρνει τήν ἀπελπισία καί τήν ἀδράνεια, ἐνῶ ἡ ἀληθινή ταπείνωση φέρνει τήν ἐλπίδα καί τήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.
 
• Δέ γίνεται κανείς χριστιανός μέ τήν τεμπελιά, χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά.
 
• Τό πᾶν, εἶναι νά ἀγαπήσει ὁ ἄνθρωπος τόν Χριστό καί ὅλα τά προβλήματα τακτοποιοῦνται.
 

• Καί τώρα τό Ἅγιο Πνεῦμα θέλει νά μπεῖ στίς ψυχές μας, ὅπως καί τότε, ἀλλά σέβεται τήν ἐλευθερία μας, δέ θέλει νά τήν παραβιάσει. Περιμένει νά τοῦ ἀνοίξουμε μόνοι μας τήν πόρτα καί τότε θά μπεῖ στήν ψυχή μας καί θά τήν μεταμορφώσει. Ὅταν ἔρθει καί κατοικήσει σ᾿ ὅλο τό χῶρο τῆς ψυχῆς μας ὁ Χριστός, τότε φεύγουν ὅλα τά προβλήματα, ὅλες οἱ πλάνες, ὅλες οἱ στενοχώριες. Τότε φεύγει καί ἡ ἀμαρτία.

Πηγή

Leave a Reply