Όχι Λαμπεντούζα, Ούτε Βρυξέλλες, Αλλά Μόνον Ευρωπαίοι ~ Neither Lampedusa, Neither Brussels, But Only Europeans ~ Ni Lampedusa, Ni Bruxelles , Malgré Seuls Européens – Noch Lampedusa, Noch Die Organisatie In Brussel. Europeaan Zijn ~ Né Lampedusa, Né Bruxelles, Essere Europeo ~ Europa No Es Ni El Tinglado De Bruselas Ni Lampedusa. ¡Es Nuestra Civilización…! (Videos)
Leave a Reply