Τα 25 Σημεία Του NSDAP — 25 Punten NSDAP…!

25 Punten NSDAP

 

 1. Wij eisen, dat alle Duitsers in een Groot Duits Rijk verenigd zullen worden, op grond van het zelfbestemmingsrecht der volkeren.

 1. Wij eisen, dat de andere naties de gelijkwaardigheid van de Duitse Natie erkennen en dat de vredesverdragen van Versailles en Saint Germain vernietigd worden.

 1. Wij eisen: grondgebied om ons volk te voeden en om het surplus van onze bevolking af te zetten.

 1. Niemand kan (staats-) burger zijn, die geen lid is van het Duitse Volk. Slechts iemand van Duitse bloede – zonder aanziens des geloofs – kan lid van de Natie zijn. Een Jood kan daarom geen lid zijn.

 1. Vreemdelingen mogen in Duitsland alleen als gasten wonen en alle Niet-Burgers zullen staan onder een bijzondere Vreemdelingen-Wetgeving.

 1. Het recht om de Leider en het Wetgevende lichaam van de staat te kiezen wordt alleen aan Burgers gegeven. Daarom eisen we, dat elk openbaar ambt, in Rijk, Provincie of Gemeente alleen door Burgers zal bekleed worden. Wij verzetten ons krachtig tegen de verderfelijke gevolgen van een parlementaire regeringsvorm om bij benoemingen op de politieke partij te letten, en geen rekening te houden met het karakter en de bekwaamheid van de kandidaat.

 1. Wij eisen, dat de Staat het tot zijn eerste plicht zal rekenen, te zorgen voor het

  levensonderhoud van zijn Burgers. Wanneer blijkt, dat het onmogelijk is de gehele bevolking te voeden, moeten personen van vreemde nationaliteit (niet-Burgers) uit het land gezet worden.

 1. De immigratie van niet-Duitsers moet worden stopgezet. Wij eisen, dat alle niet-Duitsers, die sinds 2 augustus 1914 in ons land zijn gekomen, ogenblikkelijk gedwongen zullen worden het land te verlaten.

 1. Alle burgers zullen gelijke rechten en plichten hebben.

 1. De eerste plicht van ieder Burger zal zijn te werken – lichamelijk of geestelijk. De arbeid van het individu mag niet in botsing komen met de belangen van de gemeenschap, maar moet tot voordeel van allen strekken, in het raam van de gemeenschap.

 

Daarom eisen wij:

 1. De afschaffing van inkomens, die iemand niet zelf verdiend heeft, het verbreken dus van de slavernij van de interest.

 1. Met het oog op de onmetelijke offers aan levens en eigendommen, die een oorlog van het volk vraagt, moet het zich persoonlijk verrijken door de oorlog tot een misdaad tegenover het volk gemaakt worden. Daarom eisen wij de volledige verbeurdverklaring van oorlogswinst.

 1. Wij eisen de nationalisering van alle reeds onderling verbonden belangen. (trusts)

 1. Wij eisen, dat op alle grote zaken en ondernemingen het principe van aandeel in de winst wordt toegepast.

 1. Wij eisen een grote verruiming van de zorg voor ouden van dagen.

 1. Wij willen een gezonde middenstand in ‘t leven roepen en houden; daarom eisen wij, dat onmiddellijk alle warenhuizen tot gemeentelijk bezit worden verklaard en dat ze op gunstige voorwaarden weer worden verhuurd aan kleine winkeliers; verder het strengste toezicht op leveranciers aan Rijk, Provincie of Gemeente.

 1. Wij eisen een ingrijpende hervorming van het grondbezit, aangepast aan onze nationale behoeften; een wet, die inbeslagneming van land ten nutte van de gemeente zonder schadevergoeding toelaat; die interest voor grondbezit afschaft en landspeculatie voorkomt.

 1. Wij eisen medogenloos optreden tegen hen, die door hun werkzaamheid het algemeen welzijn benadelen. Volksverraders, woekeraars en dergelijken zullen, zonder onderscheid van ras of geloof, ter dood veroordeeld worden.

 1. Wij eisen, dat een algemeen Duits recht in plaats zal treden van het Romeinse Recht, dat bestemd was een materialistische gemeenschap te dienen.

 1. Om de hogere graad van ontwikkeling binnen het bereik van iedere bekwame en ijverige Duitser te brengen en hem in staat te stellen leidende posities te kunnen innemen, moet de Staat maatregelennemen om ons gehele opvoedingssysteem te ontwikkelen en uit te breiden. De programma’s van alle onderwijsinrichtingen moeten rekening houden met de eisen van het praktische leven.De scholen moeten er op gericht zijn, goede Burgers van hun leerlingen te maken, van het ogenblik af dat deze in staat zijn het begrip Staat te bevatten.

 

Ook eisen wij, dat bijzonder begaafde kinderen van arme ouders, van welk bedrijf of beroep ook,op staatskosten volledig zullen worden opgeleid.

 

 1. Het is Staatsplicht om het niveau van de volksgezondheid te verheffen door bescherming van moeder en kind, door verbod van kinderarbeid en door verplichte sport en gymnastiek in te voeren en door alle verenigingen, die de lichamelijke ontwikkeling van de jeugd beogen, te steunen.

 1. Wij eisen, dat wettelijke maatregelen genomen worden tegen politieke leugens en de verspreiding daarvan door de pers. Om een Duitse pers in het leven te roepen, eisen wij:

 1. a) alle uitgevers en de gehele redaktie van de kranten, die in het Duits uitkomen, moeten ledenvan het Duitse Volk zijn;

 1. b) Niet-Duitse kranten zullen alleen met speciale toestemming van de Staat mogen verschijnen. Zij zullen niet in het Duits uitkomen;

 1. c) Niet-Duitsers zal het verboden zijn enig finacieel belang te hebben bij, of invloed uit te oefenen op Duitse kranten; wij eisen, dat bij elke overtreding van deze voorwaarden, de krant in kwestie ogenblikkelijk zal worden opgeheven en dat de niet-Duitsers, die hierbij betrokken blijken ogenblikkelijk uit Duitsland verbannen zullen worden. Kranten, die aan het algemeen welzijn schade berokkenen, moeten verboden worden. Wij eisen, dat de wet stelling zal nemen tegen elke uiting in kunst en literatuur, die een slechte invloed uitoefent en wij eisen de sluiting van alle inrichtingen, die zondigen tegen voornoemde eisen.

 1. Wij eisen vrijheid van godsdienst voor alle sekten, zolang ze het bestaan van de staat niet in gevaar brengen of indruisen tegen fatsoens- en zedelijkheidsbegrippen van het Duitse Volk. De partij zelf staat op positief Christelijke grondslag, zonder dat zij zich bindt aan een bijzonder geloof. Ze bestrijdt de materialistische Joodse geest naar binnen en naar buiten en is overtuigd, dat een blijvende verheffing van ons volk slechts van binnen uit mogelijk is en gegrond moet zijn op het principe, dat Het Algemeen Welzijn voor Eigenbaat gaat.

 1. Om het bovenstaande uit te voeren, eisen wij de vorming van een sterke Centrale Rijksregering en een onvoorwaardelijk gezag voor zijn Centrale Parlement over het gehele rijk en al zijn organisaties; de vorming van bijzondere Kamers in de afzonderlijke in het Rijk verbonden Staten, om verder uit te werken, wat door de Rijkswetten in hoofdzaak wordt aangegeven.De leider van de Partij beloven, al deze grondregelen onverbiddelijk in vervulling te brengen, zo nodig met inzet van hun eigen leven.

Leave a Reply